Ciele projektu

Cieľ hlavnej aktivity č. 1: Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v záujme zlepšenia výsledkov žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti prostredníctvom mimoškolskej činnosti.

Cieľ hlavnej aktivity č. 2: Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom podpory rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov ako nástroja rozvíjania matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov.

Zámerom projektu je naplnenie cieľa výzvy: zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v záujme zlepšenia študijných výsledkov žiakov v oblasti matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, v súlade s hlavným všeobecnovzdelávacím poslaním gymnázia. Cieľovými skupinami projektových aktivít sú žiaci gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pedagogickí zamestnanci gymnázia. Prvá hlavná aktivita je orientovaná na žiakov prostredníctvom mimoškolskej činnosti na báze dobrovoľnosti. Druhá hlavná aktivita zastrešuje profesijný a kompetenčný rast pedagogických zamestnancov, a to formou pedagogických klubov a vzdelávania.

Činnosti v oboch aktivitách poskytujú obrovský potenciál pre sebarealizáciu tak žiakov, ako aj pedagogických zamestnancov, preto od ich implementácie do výchovno-vzdelávacieho procesu v gymnáziu očakávame odborný aj osobnostný rast zapojených žiakov aj učiteľov a kvalitatívny posun v dosahovaných študijných výsledkoch žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti.