Aktivity projektu

Hlavná aktivita č. 1: Podpora rozvoja matematickej, finančnej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov
  • Podaktivita 1.2 Mimoškolská činnosť
    • dobrovoľné záujmové aktivity žiakov realizované v čase mimo vyučovania, zastrešené internými pedagogickými zamestnancami školy: 12 krúžkov, 6 mimoškolských exkurzií
Hlavná aktivita č. 2: Podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických zamestnancov
  • Podaktivita 2.1 Pedagogické kluby
    • 3 pedagogické kluby s písomným výstupom združujúce učiteľov rôznych, ale príbuzných predmetov: pedagogický klub učiteľov humanitných predmetov, pedagogický klub učiteľov prírodovedných predmetov, pedagogický klub učiteľov matematiky a informatiky
  • Podaktivita 2.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov
    • 2 certifikované kurzy pre všetkých pedagogických zamestnancov gymnázia formou intenzívneho tréningu zameraného na problematiku rozvoja čitateľskej, resp. finančnej gramotnosti žiakov izolovane od zaužívaných vzdelávacích stratégií