Exkurzie

Národné dejiny v krásnej literatúre/mimoškolská  exkurzia

Rozvíja čitateľskú a prírodovednú gramotnosť žiakov. Jej cieľom je zaujať a osloviť žiakov výberom z diel slovenskej literatúry, ktorá je tematicky zameraná na historické udalosti viažuce sa k regiónu, vzbudiť záujem o čítanie autentickým titulom „Jožo Nižňánsky: Spišské tajomstvo“ a pokojnou atmosférou a prostredím Ľubovnianskej knižnice. Bádateľskými metódami konfrontuje skutočnosti predstavené v krásnej literatúre s historickými faktami. Zážitkovými a inscenačnými metódami v národopisnom múzeu v prírode upevňuje v poznatkovom systéme žiakov väzby medzi históriou a geografiou.

24. - 26. jún 2022

23. - 25. september 2022


Geologická stavba a reliéf Slovenska/mimoškolská  exkurzia

Rozvíja prírodovednú a finančnú gramotnosť žiakov. Uplatňuje zážitkovú a bádateľskú metódu na obohatenie žiackych poznatkov z výučby predmetu geografia v Národnej prírodnej rezervácii Turniansky hradný vrch pozorovaním raritnej suchomilnej lesostepnej vegetácie na vápencovom škrapovom úbočí hradného vrchu. Porovnáva nástroje a ciele geoturizmu v lokalite Šomoška (unikátny kamenný vodopád) s inými  lokalitami a odhaľuje väzby lokálneho hospodárstva na prírodné prostredie a zdroje územia na náučnom chodníku Mačacia a v Novohradskom múzeu a galérii. Žiaci zažijú na vlastnej koži pocit, aký zažívali baníci ťažiaci rudu v štôlni Bartolomej a uvedomia si hodnotu geologického bohatstva našej planéty, finančné zdroje, ktoré predstavuje, a s tým spojené ekologické riziká.

10. - 12. jún 2022

16. - 18. september 2022