Vyučovanie

 
Umenie a kultúra


Počet hodín Umenia a kultúry týždenne


 
 
Ročník
I. II.     III. IV.
 
Počet hodín
 
2 1      1      1
 
Predmet svojim obsahom patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra. V I. až IV. ročníku rozvíja povedomie vlastnej kultúrnej identity, rozvíja jeho vlastné kultúrno-historické vedomie, vizuálnu, sluchovú a pohybovú gramotnosť. Učí rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr.
  • aktivizovať a rozvíjať  rešpekt a toleranciu k hodnotám iných kultúr
  • pochopiť význam estetických faktorov , estetickej činnosti a umenia
  • reflexia svojich estetických zážitkov
  • práca s informáciami
  • kultúrna komunikácia
  • zodpovedné postoje a kritické myslenie k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám
  • Interpretácia umeleckých diel – kontinuita prepojenia rôznych umeleckých diel prostredníctvom spoločných tém a prvkov
  • Podoby a fungovanie kultúry
Vyučujúci:  PaedDr. Mária Muchová
                     Mgr. Dana Halászová
                    Mgr. Mária Karchňáková