Charakteristika a ciele

Poslaním predmetu náboženská výchova je rozvíjať hodnotový  a náboženský rozmer žiaka na základe dejín spásy. Kristus je Cesta, Pravda a Život. Je dôležité umožniť mladým ľuďom stretnúť sa s Kristom a pomôcť im nadviazať s ním hlboký vzťah. Ježiš chce vstúpiť do ich sveta, ujať sa ich života a otvoriť im srdcia, aby sa ho naučili čoraz dôkladnejšie poznávať a krok za krokom sledovať stopy jeho lásky na svojej životnej ceste. Z hľadiska naplnenia tohto poslania sa ako najvhodnejšia štruktúra javí špirálová, ktorá je kombináciou cyklickej s lineárnou. Špirálové usporiadanie obsahu učiva umožňuje postupné prehlbovanie učiva v nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni. V lineárnej štruktúre je obsah učiva rozdelený do troch lineárnych oblastí:
 1. trojičná (Boh Otec, Syn a Duch Svätý),
 2. Kristocentrická (Ježiš Kristus)
 3. spoločenstvo Božieho ľudu (biblické dejiny, dejiny cirkvi, poslanie človeka v spoločnosti).

     Uvedené lineárne oblasti budeme prehlbovať v špirále, ktorú tvorí trinásť úrovní. Výsledkom čoho je postupné rozširovanie učiva a jeho prehlbovanie primerane veku žiakov. Obsah učiva je zameraný na osobné dejiny spásy vycho
vávaného. Dejiny spásy rozvíjame v špirále cez postojovú orientáciu, ktorú zviditeľňuje ročníková téma. Predkladaný výber a usporiadanie ročníkových tém predstavuje cielenú výchovu k čnostiam.
 
I. ročník gymnázia, hodinová časová dotácia

Ročníková téma: VZŤAHY A ZODPOVEDNOSŤ
Vzťahy sú tým, čo nám dáva možnosť uplatňovať a žiť lásku, sú tiež tým, čo nám zabezpečí naplnenie našej nevyhnutnej potreby pre podporu, ubezpečenie sa o osobnej hodnote. Vzťahy nám pomôžu budovať osobnú a spoločenskú slobodu.
 
Ročníkový cieľ: Spoznávaním identity človeka reflektovať vlastnú identitu. Uvedomiť si dôležitý význam rozhodnutia pre vlastný svetonázorový postoj. V trojičnom rozmere budovať ľudský rozmer vzťahov ako naplnenie zmyslu života. Prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie.
 
Témy a kľúčové kompetencie:
 1. Hľadanie cesty,
 2. Boh v ľudskom svete,
 3. Byť človekom,
 4. Na ceste k osobnosti – šance a riziká,
 5. Boh a človek,
 6. Človek v spoločenstve.
Cez týchto hlavných 6 tém chceme rozvíjať tieto kľúčové kompetencie: komunikačné, existenciálne, občianske, kultúrne, sociálne a interpersonálne.
 
Hodnotenie predmetu:
predmet je klasifikovaný známkou od 1 - 5.
 
II.    ročník gymnázia, hodinová časová dotácia
 
Ročníková téma: HODNOTY A ROZHODNUTIA
 
     Žiaka charakterizuje vytváranie obrazu o sebe samom. Mladý človek hľadá svoje miesto v spoločenstve, zmysel svojho života, trvalú životnú orientáciu, a to všetko na základe svojho vlastného rozhodnutia.
     Viera žiaka sa v tomto období môže stať hlbšou, osobnejšou, ale aj kritickejšou. Boh sa pre život mladého človeka môže stať mimoriadne dôležitou hodnotou, ale do veľkého rozmeru môže prerásť aj v sklamanie. Spojenie vlastného presvedčenia so životnými hodnotami podporuje identitu a posiľňuje pocit spolupatričnosti s ostatnými ľuďmi.
Ak sa v živote žiaka Boh stane najvyššou hodnotou, potom všetky ostatné hodnoty dostanú vzhľadom naň svoje správne miesto a význam.
 
Ročníkový cieľ:
Objavovať hodnotu človeka stvoreného na Boží obraz.
Zdôvodniť potrebu budovania plnohodnotného života.
Oceniť úlohu cirkvi pri odovzdávaní hodnôt.
Vnímať potrebu vlastnej angažovanosti pri vytváraní kresťanskej Európy.
Ročníkovým symbolom sú RUKY ako symbol prijímania a dávania, ale aj zodpovednosti za to, čo nám bolo zverené.
 
Predmet je klasifikovaný známkou od 1 – 5.
 
Prierezové témy:
 • Osobnostný a sociálny rozvoj
 • Environmentálna výchova
 • Mediálna výchova
 • Multikultúrna výchova
 • Ochrana života a zdravia
 • Výchova k manželstvu a rodičovstvu
 
Požiadavky na výstup: Každej téme zodpovedá výkonový štandard, ktorý budeme dosahovať pomocou zadefinovaných cieľov a to: cieľa kognitívneho, afektívneho
a psychomotorického. Jednou zo základných úloh a výstupov je pomáhať žiakovi objaviť Boha Písma a tradície ako Boha vlastného života. (Korherr)
 
Metódy a formy práce: Základnou metódou v náboženskej výchove je metóda zážitku a interiorizácie duchovných a ľudských hodnôt. V jednotlivých témach budú aplikované tieto metódy: dialóg, diskusia, výklad, hra, skupinová práca, práca s karikatúrou, riešenie problému, čítanie obrazu, tvorba koláže, práca s modelom, slovná reťaz, brainstorming, práca so Svätým písmom, bibliodráma, samostatná práca s textom, simulácia, hranie rolí, ukážka z filmu, interpretácia, čítanie s porozumením, práca s obrazom, rozhovor, hodnotenie anketou, kvíz a iné.
 
Učebné zdroje pre I. a II. ročník: 
 • Sväté písmo,
 • Katechizmus katolíckej cirkvi,
 • Dokumenty Magistéria Cirkvi,
 • Metodické príručky katolíckeho náboženstva
 • Kresťanská tlač pre mladých,
 • Filmy,
 • Materiálno-technické a didaktické prostriedky a iné.