Deskriptívna geometria

Deskriptívna geometria sa zaoberá rôznymi spôsobmi zobrazovania trojrozmerného priestoru do roviny ( priestoru dvojrozmerného).

Študent tretieho alebo štvrtého ročníka získa lepšie priestorové videnie, vytvorí a doplní si základné vedomosti z DG a vylepší si zručnosti pri rôznych zobrazovacích metódach. (Bude mať možnosť využívať aj grafický program a naučiť sa rysovať na počítači pomocou CABRI GEOMETRIE v triedach informatiky).

Obsah predmetu tvorí oboznámenie sa a zvládnutie základov niektorých zobrazovacích metód, ktoré budú využiteľné v štúdiu na rôznych technických vysokých školách. Sú to:

  1. KÓTOVANÉ PREMIETANIE - kolmé premietanie na jednu priemetňu napr. zobrazenie zemského povrchu - mapy
  2. MONGEOVO ZOBRAZENIE - kolmé premietanie na dve navzájom kolmé priemetne napr. projekty domov - pôdorys, nárys, prípadne tretí pohľad ( bokorys ) na rôzne telesá využiteľné následne aj v technickej praxi.
  3. KOLMÁ AXONOMETRIA - kolmé premietanie na tri navzájom kolmé - pomocné priemetne a na jednu hlavnú priemetňu priestorové obrázky - napr. návrhy nábytku, súčiastok, ...
  4. KUŽEĽOSEČKY - rôzne konštrukcie elipsy, paraboly a hyperboly využívané pri rezoch kužeľových a valcových plôch
  5. LINEÁRNA PERSPEKTÍVA - stredové premietanie na jednu priemetňu metóda, ktorá sa najviac podoba videniu ľudského oka využíva vlastnosti zobrazovania nevlastných prvkov a útvarov aj v nekonečne

V každej z metód sa študent naučí zobrazovať základne geometrické telesá v rôznych polohách.