Správa o aktivitách výchovného poradenstva za školský rok 2019/2020

Správa o aktivitách výchovného poradenstva v školskom roku 2019/2020
          Prioritným cieľom v oblasti výchovného poradenstva bola prezentácia informácií týkajúcich sa výchovno-vzdelávacej sústavy u žiakov. V tomto školskom roku narástol počet individuálnych konzultácií nielen pre žiakov, ale aj pre rodičov. Kolegovia, ktorí potrebovali riešiť špecifické problémy, si aktívne dohodli stretnutie, na ktorom sme diskutovali o vzniknutej situácii a hľadali sme efektívne formy riešenia.
          Najčastejšou aktivitou boli stretnutia a konzultácie vo vzdelávacej oblasti – štúdium na strednej škole pre žiakov základných škôl (účasť na ZRPŠ na základných školách – L. Novomeského - dňa 14.11.2019, Park Angelinum 8 - dňa 09.01.2020, Správna voľba povolania v dňoch 25. a 26.11.2019, Deň otvorených dverí na našom gymnáziu – dňa 07.02.2020), štúdium na stredných školách v zahraničí, budúce štúdium na vysokých školách, a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (Česká republika, Veľká Británia, Nemecko, Dánsko a Holandsko). V rámci výchovného poradenstva sa poskytla odborná pomoc pri písaní a prekladoch odporúčaní pre žiakov, ktorí sa hlásili na školy vo Veľkej Británii – najmä žiaci zo IV.A a IV.B triedy.
          Častou aktivitou bolo aj riešenie špecifických individuálnych problémov žiakov – krízová intervencia, pravidelné dlhodobejšie konzultácie, jednorázové stretnutia.

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
          V tomto školskom roku sa žiaci prvého ročníka adaptovali na štúdium na našej škole bez vážnejších ťažkostí. Pravidelná spolupráca s CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) v Košiciach, Karpatská 8, pokračovala. V tomto školskom roku sme mali prideleného nového kontaktného psychológa Mgr. Miroslava Litavského. Vo viacerých prípadoch sme konzultovali špecifické prípady našich žiakov, ktoré vyžadovali odborný a profesionálny prístup psychológa. Z týchto žiakov boli niektorí v pravidelnej starostlivosti CPPPaP.
          Centrum zorganizovalo dve stretnutia výchovných poradcov – prvé bolo v októbri,  druhé bolo vo februári. Získali sme informácie o aktivitách, programoch, pripravovaných projektoch a mali sme priestor na diskusiu, resp. riešenie špecifických problémov. Prvé stretnutie sa týkalo rôznych prednáškových vstupov, okrem iného sa ho zúčastnil aj pán režisér Miroslav Drobný s prezentáciou svojho filmu „Kto bude ďalší?“.  Mali sme možnosť neformálne diskutovať o aktuálnych problémoch.
          Dňa 21. 01. 2020 sa uskutočnilo  pracovné stretnutie výchovných poradcov 1. Tematické stretnutie – Začíname s podporou nadania na škole, ktoré viedol Mgr. Miroslav Litavský. V prezentácii a diskusii boli témy ako napr. Ako začať na škole systematicky podporovať nadanie (stručný úvod do toho, o čo všetko je potrebné sa postarať), Checklist k nadaniu (predstavenie finálnej podoby nástroja k pedagogickej identifikácii nadania).
          Tradičné záverečné stretnutie výchovných poradcov sa v mimoriadnej situácii nezorganizovalo.


Kontaktný psychológ
          Pravidelná spolupráca s prideleným kontaktným psychológom Mgr. Miroslavom Litavským sa začala na nultom rodičovskom združení, ktoré sa uskutočnilo 05.09.2019.  Keďže pán Litavský bol novým zamestnancom centra, na toto stretnutie prišla aj dlhoročná zamestnankyňa PhDr. Ľudmila Capová, ktorá prezentovala aktivity a spoluprácu centra s našou školou.  V septembri – 17.09.2019 sme spoločne   analyzovali ponukový list CPPPaP  a rozdelili sme si aktivity pre výchovného poradcu, školského psychológa a koordinátora prevencie.
          Mgr. Miroslav Litavský  sa zúčastnil triednických hodín v troch triedach prvého ročníka, kde sa predstavil, prezentoval aktivity a informoval nových žiakov o najefektívnejšej adaptácii na štúdium v novom školskom prostredí.
         Pre študentov I.A triedy (trieda s rozšíreným vyučovaním matematiky) bol  pripravený test na  identifikáciu matematického nadania, ktorého žiadateľom je škola (04.11.2019). Žiaľ, kvôli mimoriadnej situácii v druhom polroku sa nemohli uskutočniť individuálne stretnutia žiakov s pánom psychológom. Očakávali spätnú väzbu a možnosť porozprávať sa o svojich výsledkoch. V závere školského roka sme pristúpili k ukončeniu tejto aktivity administratívnou formou.
          Postupne sa realizovali testy kariérového poradenstva pre všetkých záujemcov 2. ročníka. Testovanie bolo zrealizované, ale výsledky a individuálne rozhovory sa neuskutočnili pre všetkých žiakov. Osobné konzultácie sa realizovali do obdobia pred mimoriadnou situáciou, žiaci II.D triedy, skupina žiakov z II.A a II.C takúto možnosť už nemala - opäť sme si dohodli riešenie – poštou zaslané správy pre jednotlivých zákonných zástupcov žiakov, a v prípade záujmu, možnosť riešiť dohodnutým osobným stretnutím.


Školská psychologička
          Výchovná poradkyňa Mgr. Andrea Furinová pokračovala v  spolupráci so školskou psychologičkou Mgr. Dominikou Kačmárovou, ktorá bola zamestnaná na tretinový úväzok.
          Po skúsenostiach z predchádzajúceho školského roka hlavnou náplňou jej práce bola oblasť integrovaných žiakov - kontrola ich dokumentácie, doplňovanie informácií a zisťovanie aktuálneho stavu. Táto časť práce je podstatná vzhľadom k tomu, že ona je osobou prvého kontaktu pri určovaní základnej diagnózy a dokáže žiakov ďalej usmerniť.
          Priebežne sme mapovali stav najmä v prvých ročníkoch podľa osobných zložiek prijatých žiakov, aby sme podchytili tých, ktorí majú špecifické výchovno-vzdelávacie potreby. V tejto oblasti prebehli individuálne konzultácie s rodičmi, pri ktorých sme sa snažili nájsť optimálne riešenia.


Výchovná poradkyňa
Spolupráca
          Na začiatku školského roku 2019/2020 bola dokončená a spracovaná komplexná správa výchovného poradcu za predchádzajúci školský rok 2018/2019. Spracovaná bola aj štatistika s prehľadom žiakov o prijatí na vysoké školy. Podrobná štatistika za jednotlivé triedy bola  odovzdaná ako príloha k záverečnej správe.
          Výchovná poradkyňa Mgr. Andrea Furinová sa v septembri zoznámila s novým kontaktným psychológom Mgr. Miroslavom Litavským počas nultého rodičovského združenia. Spoločne sme pripravili plán práce výchovného poradcu s danou ponukou CPPPaP. Na nultom rodičovskom združení boli zverejnené konzultačné hodiny – každý utorok od 09.30 do 11.30.
          Práca výchovného poradcu je však vysoko flexibilná, takže rodičia boli uistení, že po dohodnutom stretnutí môžu prísť, kedykoľvek je to potrebné.
          S kontaktným psychológom sme pripravili harmonogram stretnutí na kariérové poradenstvo pre žiakov 2. ročníka s analýzou ich silných a slabých stránok. Testy profesijnej orientácie pomohli žiakom zorientovať sa pri výbere seminárov – voliteľných predmetov pre tretí ročník. Väčšia skupina žiakov mala možnosť konzultovať svoje výsledky osobne.

„Kto bude ďalší?“ – analýza filmu
          Určite zaujímavou a jedinečnou skúsenosťou boli triednické hodiny a diskusie o filme „Kto bude ďalší?“. Žiaci našej školy si film pozreli, v kine sme boli 23.10.2019. Podstatné však bolo, že po pozretí filmu sme ho analyzovali a diskutovali sme o ňom. Kolegovia, ktorí nemali odvahu o daných témach rozprávať, si výchovnú poradkyňu pozvali na triednické hodiny a jednotlivé témy sme si interpretovali, analyzovali a otvorene sme o nich diskutovali. Keďže som mala možnosť s pánom režisérom byť aj na aprílovom pracovnom stretnutí, kde sme prvé dve filmové poviedky mali možnosť pripomienkovať, mala som dosť informácií aj zo zákulisia, aby som žiakom vedela odpovedať na ich otázky. Niektoré debaty boli naozaj podnetné a prvé čo sme si povedali, bolo, že tentokrát sme do kina nešli za zábavou, ale za realistickými a skutočnými príbehmi. Spätná väzba bola zaujímavá, lebo niektorí žiaci sa naozaj stretli s krutými osudmi spolužiakov (napr. samovražda spolužiačky na ZŠ, učitelia diskutujúci o žiakoch hospitalizovaných na psychiatrii - citujem prváčku našej školy - na ZŠ si z takej udalosti urobila pani učiteľka školský bulvár...). Takže žiaci zažívajú kadečo, a práve preto je potrebné o týchto chúlostivých témach rozprávať. V našej spoločnosti sú spracované témy často tabuizované.
          Som si vedomá, že takéto debaty sú adekvátne pre vekovú kategóriu 15 - 19 a naši žiaci veľmi ocenili, že sme schopní otvorene rozprávať  o takmer tabuizovaných témach.
Osobne som sa zúčastnila triednických hodín vo všetkých ročníkoch a získala som prehľad a spätnú väzbu o tom, ako to žiaci chápali, resp. boli schopní interpretovať.


Štúdium na zahraničných vysokých školách
          Tradične je pre našich žiakov atraktívne štúdium na vysokých školách v zahraničí. Tento rok boli ešte podmienky na prijatie na vysoké školy do Veľkej Británie prijateľné (obdobie pred BREXITOM). Žiaci IV.A triedy, ktorí sa hlásili na Oxford alebo Cambridge, potrebovali uzatvárať svoje prihlášky už do dátumu 15.10.2019. Spolu s triednou profesorkou RNDr. Barunkou Kočí Missbachovou sme spracovali odporúčania šiestim žiakom do Veľkej Británie v systéme UCAS, dvaja žiaci prejavili záujem o štúdium v Dánsku. S pani profesorkou Alenou Klimovou, triednou IV.B  triedy, sme pripravili odporúčania pre troch  žiakov do Veľkej Británie, jeden žiak mal záujem o štúdium v Amsterdame, vyučujúce anglického jazyka v IV.C spracovali odporúčania pre päť žiakov do Veľkej Británie.
          Podľa potrieb jednotlivých žiakov sme pracovali s prihláškami na vysoké školy.

Prezentácia vysokých škôl a spolupráca s univerzitami
  • 04.10.2019 sa uskutočnil Deň otvorených dverí na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika. O túto aktivitu malo záujem 35 žiakov štvrtého ročníka. V záujme o jednotlivé fakulty prevažovala Lekárska fakulta a Prírodovedecká fakulta.
  • Dňa 15.10.2019 bol zorganizovaný Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach, ktorého sa zúčastnilo 15 žiakov. Najväčší záujem bol o Fakultu elektrotechniky a informatiky.
  • Dňa 07.11.2019 sa uskutočnil odborný seminár určený  pre výchovných a kariérových poradcov základných a stredných škôl a zainteresovaných odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania a trhu práce. Do pozornosti sme dostali webovú stránku www.trendyprace.sk, ktorá má žiakom pomôcť pri výbere budúcej profesie.
  • V dňoch 04.12. a 05.12.2019 sa uskutočnila pravidelne organizovaná akcia – 13. ročník Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO v Steel aréne v Košiciach. Tejto prezentácie sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka.
  • Dňa 18.12.2019 bola zorganizovaná prezentácia 2. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej. Naša bývalá žiačka Veronika Mattová je členkou spolku IFMSA (Mezinárodní federace asociací studentů medicíny), ktorého  súčasťou je projekt s názvom Cesta na Lékařskou fakultu. V rámci tohoto projektu sa študent lekárskej fakulty vráti na svoju strednú školu a prostredníctvom prednášky sa snaží žiakom, ktorí rozmýšľajú o štúdiu medicíny osvetliť proces prijímacích skúšok, poradiť im ako sa na tieto testy čo najlepšie pripraviť a priblížiť im, čo môžu očakávať od štúdia na takejto škole.
  • 28.02.2020 bola zorganizovaná prezentácia štúdia pre tretiakov  s bývalým žiakom Matúšom Pravdom  (Fakulta Sociálnych vied Univerzity Karlovej/Inštitút ekonomických štúdií - odbor Ekonómia a Financie).

V období mimoriadnej situácie sa ďalšie aktivity v prezenčnej forme neuskutočnili. Žiaci, ktorí potrebovali pomôcť sa kontaktovali cez Edupage alebo cez Microsoft teams a konzultovali sme v tejto forme.ZÁVER:
Vedomosti výchovnej poradkyne boli rozšírené štúdiom odbornej literatúry, na seminároch organizovaných CPPPaP v oblasti poradenstva v profesijnej orientácii, vzťahu rodiny a školy, komunikácie rodič, žiak, učiteľ, modelov súčasnej výchovy. Cieľom bolo získať komplexný prehľad o kompetenciách výchovného poradcu, výsledkom čoho je uzavreté špecializačné vzdelávanie.V Košiciach 07. septembra 2020                                                      výchovný poradca                                                                                                                Mgr. Andrea Furinová