Príhovory

Ako na vysokú školu.

 Príhovor výchovného poradcu k žiakom IV. ročníka

       
           Tak ako každý rok,  aj v tomto roku si žiaci štvrtých ročníkov maturitných tried podávajú prihlášky na vysoké školy. A tak ako každý rok si kladú otázky – vybral som si správne, nebude to pre mňa príliš náročné, dostanem sa vôbec na školu ktorú som si vybral, budem mať na štúdium dostatok financií, budem mať možnosť uplatnenia v spoločnosti po jej skončení a bude ma to aspoň trochu baviť?
            Času na rozhodovanie už nie je veľa. Väčšina VŠ má termíny podávania prihlášok koniec februára. Prv než podáme prihlášku na VŠ asi by bolo dobré poznať svoje predpoklady na štúdium, možnosti uplatnenia v regióne, na Slovensku (Trh práce.) Iste je podstatný záujem o daný štúdijný odbor, ale nielen záujem rodičov, ale Váš osobný, nielen o finančné ohodnotenie( tam nechoď, veď učiteľ veľa nezarobí a má veľa práce) ale i o svoje vnútorné uspokojenie byť užitočný, robiť to, čo ma aspoň trochu baví.
             Už ste sami zistili podľa známok i vedomostí z jednotlivých predmetov na ktoré vysoké školy sa hodíte. Ale naozaj sa hodím  na daný predmet ak mám z neho samé jednotky, nie je to iba menšou náročnosťou vyučujúceho, vydržím študovať 3 alebo 5 rokov, nestačí mi bakalárske štúdium?
            Vaše predpoklady študovať na istom type VŠ sa dali otestovať kontaktným psychológom CPPPaP už v druhom a treťom ročníku. Otestovať sa môžete aj teraz, pretože vysoké školy ponúkajú vzory testov z minulých rokov, aj rôzne doškolovacie kurzy  Rozhodnúť sa študovať na danej VŠ len preto, že tam ide študovať spolužiak asi nebude správne, ale ak niekto chce byť lekárom, pretože jeho brat, dedo i otec sú lekármi a aj on má záujem o medicínu a dobre sa učí, je to správne rozhodnutie.
            Na niektoré vybrané vysoké školy ne nevyhnutná aj dôkladná domáca príprava- nepodceňujte ju, aj keď v poslednom ročníku máte dosť starostí aj s novou maturitou.
            A teraz k samotným možnostiam štúdia predovšetkým na slovenských vysokých školách, ale i v Čechách a v zahraničí. Každá vysoká škola má svoje podmienky prijatia, ktoré sú zverejnené v brožúrke "Pred štartom na VŠ", či novinách Pravda alebo Sme. Veľkým pomocníkom pri výbere VŠ je dnes internet. Brožúrky sú vám k dispozícii u výchovného poradcu ako aj rôzne materiály, ktoré dochádzajú z VŠ, ale najviac sa môžete dozvedieť zo stránok jednotlivých vysokých škôl, ale aj iných.  Vysoké školy menia svoje podmienky existencie, otvárajú sa nové zaujímavé študijné programy, otvárajú sa nové atraktívne smery štúdia, len sa správne rozhodnúť. Podmienky prijatia, z čoho sa robí skúška , či sa berie do úvahy prospech na SŠ a v akom rozsahu, či sa zohľadňuje maturita A, alebo B, či sú zvýhodnení olympionici a v akom rozsahu a hlavne dokedy je potrebné podať prihlášku, to všetko nemôžem mať v hlave. Mnohé materiály o štúdiu na VŠ sú na nástenkách na poschodí i prízemí, sú pravidelne obmieňané, ale nevyhadzujú sa do koša. Nájdete ich v kabinete výchovného poradcu spolu s mnohými inými. Pre informácie o českých vysokých školách stačí do googlu napísať "jak na VŠ" a potrebné informácie hľadať.
            Dnes už viete, že sa hlásite na študijné programy, najprv na bakalárske štúdium. Štúdium na VŠ v Slovenskej republike sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 131/2002 Z.z o vysokých školách. Vysoké školy prijímať môžu na štúdium prijímať študentov len v akreditovaných študijných programoch ktoré nájdete v brožúrke "Pred štartom na VŠ", ale aj na internete. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie vzdelania ukončeného maturitnou skúškou. Vysoká škola určuje podmienky na prijatie s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými predpokladmi a schopnosťami. Predmety prijímacej skúšky sa stanovujú podľa študijného programu, pri učiteľských študijných programoch podľa kombinácie. Prijímacia skúška sa koná prevažne písomnou formou testu. Ďalšie podmienky na prijatie na štúdium nesmú prekročiť obsah úplného stredného vzdelania v zmysle školského zákona. (Chcem vás upozorniť, že niektoré vysoké školy berú podklady na prijímacie pohovory z najnovších učebníc, ktoré nie vždy žiaci majú k dispozícii, pretože sa učili so starších.) Prijímacia skúška sa koná spravidla v júni na príslušnej fakulte, talentová v januári až máji. V prípade prekrytia termínov prijímacích skúšok na rôznych fakultách riziko znáša uchádzač.
            Uchádzač podáva prihlášku na štúdium na VŠ na príslušnom tlačive. Prihláška obsahuje vyhlásenie a súhlas, ktorý sa vzťahuje na špecifické údaje. Zamestnanci VŠ sú povinní  pri práci s prihláškami dodržiavať zákon č 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov.
            Prihláška musí byť doručená v termíne určenom VŠ alebo fakultou.
Prihlášku na štúdium treba odoslať na adresu dekanátu fakulty doporučene, alebo osobne so všetkými požadovanými prílohami. Podrobné informácie vám podajú študijné oddelenia fakúlt, ktoré nájdete na internetových stránkach vysokých škôl. Fakulta po obdržaní prihlášky zašle uchádzačovi podrobné pokyny o prijímacej skúške , resp. osnovy, tézy, študijný materiál. O prijatí rozhoduje dekan fakulty. Výsledok prijímacej skúšky je zverejnený spravidla v deň konania skúšky, prípadne na druhý deň, písomne do 30 dní.
            Niektorí z vás sa rozhodli študovať na VŠ v Čechách. Mali by ste vedieť, že 21. septembra 2001 bol podpísaný protokol medzi Ministerstvom školstva SR a ministerstvom školstva ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania mládeže. Zmluvné strany sa zaviazali, že počas platnosti protokolu umožnia občanom štátu druhej zmluvnej strany prijatie na štúdium všetkých druhov vysokoškolského štúdia na verejných VŠ za rovnakých podmienok, bez obmedzenia počtu. Slovenskí študenti budú môcť pri prijímacích pohovoroch a pri štúdiu v Českej republike používať namiesto českého jazyka slovenský jazyk, ak overovanou podmienkou prijatia na štúdium nie je znalosť českého jazyka. Prihlášku na vysokú školu v Českej republike si musia záujemcovia zadovážiť na príslušnej vysokej škole v ČR sami, alebo podať elektronickú prihlášku, ktorá je spravidla aj lacnejšia. Informácie o podmienkach, ktoré musí uchádzač splniť, ak chce študovať v zahraničí, poskytnú Dom zahraničných stykov MŠ SR a Slovenská informačná agentúra. Na niektoré české VŠ stačí slovenská prihláška, alebo česká stiahnutá z internetu, no sú aj také, ktoré vyžadujú prihlášky na svojom formulári.
            Vzor  vyplnenej prihlášky nájdete na nástenke výchovného poradcu tak pre slovenské, aj pre české VŠ. Budem rád, ak na tlačivo o predbežnom záujme o VŠ vypíšete vysoké školy na ktorých máte záujem študovať a po vyplnení odovzdáte triednemu profesorovi. Prvú školu, o ktorú máte prioritný záujem označte čiarkou v krúžku.
            Nám učiteľom, aj rodičom záleží na tom, aby z vás vyrástli úspešní mladí ľudia, ktorí sa vedia uplatniť nielen na našom slovenskom trhu práce, ale aj v rámci EU. Preto si treba vybrať správne, nepodceňovať, ani nepreceňovať svoje schopnosti, trpezlivo, krok za krokom ísť za svojim cieľom. K tomu je potrebná poctivá, svedomitá aj včasná príprava. K správnemu rozhodnutiu vám držím palce, teším sa na budúce stretnutia po rokoch s právnikmi, inžiniermi, lekármi. Prajem vám veľa úspechov v tomto roku aj v celom ďalšom živote.   
                                                                                                                                              


Príhovor výchovného poradcu k žiakom I. ročníka

 
Milí žiaci. Po ukončení základnej školy prichádzate na inú školu, do nového prostredia, ktorému je potrebné sa prispôsobiť. Na chodbách vidíte starších spolužiakov, prichádzajú k vám noví vyučujúci, ktorí majú možno odlišné požiadavky voči tým, ktoré boli na ZŠ.
            Ako sa správať, u koho hľadať pomoc, komu sa zdôveriť ? Spolužiačke, či spolužiakovi, rodičom či triednemu profesorovi? S akými problémami a za kým máme ísť? Či si ich nechať radšej pre seba a počkať až sa vyriešia samy? Niekto má vážne zdravotné problémy a nechce o nich rozprávať pred inými, niekto sa nešťastne zaľúbil a nevie sa sústrediť na učenie, iného nechala priateľka a nevie sa z toho spamätať, ďalšieho rodina je v sociálnej kríze, rodičia prišli o zamestnanie a pod. . Často si kladiete otázku môže mi vôbec niekto s mojimi starosťami pomôcť? Niekedy postačí niekomu, najbližšiemu sa vyrozprávať a je mi hneď lepšie. Inokedy je potrebná odborná pomoc psychológa. Mali by ste všetci vedieť, že aj keď nie vo všetkom, v mnohých problémoch sú ochotní Vám pomáhať obetaví triedni profesori i ostatní vyučujúci na škole. ( hlavne ak ide o prospech) a v neposlednom rade i ja ako výchovný poradca a ak si myslíte, že naša pomoc nie je dostatočná aj kontaktný psychológ (p. Lehotská) s kolegami z CPPPaP v Košiciach. Chcem len pripomenúť, že väčšina údajov od Vás ak sú dôverné sa ďalej nedostane. Tak sa dá problém riešiť bez toho, aby ostatní o tom vedeli.
            Vyplnili ste dotazníky so základnými údajmi o Vás (majú ich iba tr. profesori), ale mnohé údaje o vás tam nie sú. Vyučujúci, spolužiaci vás budú postupne spoznávať a vy sa budete postupne adaptujete na nové prostredie. Na tejto škole sú výberoví žiaci, ktorí prešli náročnými prijímacími skúškami, väčšinou z usporiadaných rodín, kde rodičom záleží na výchove a vzdelaní ich detí. Preto vážnejšie problémy sa ktoré je potrebné riešiť sa objavujú zriedka. Oblasť o ktorej je v súčasnosti potrebné rozprávať je oblasť drogovej a inej závislosti. Len pri veľkej vnímavosti odhalíme toho, kto podľahol pokušeniu. Tváriť sa, že v našej triede sa to nemôže stať, aby tu taký niekto bol nie je správne. V tejto oblasti na škole pôsobí koordinátor závislostí p.prof. Muchová spolu s vašimi rovesníkmi, spolužiakmi z vyšších tried.
            Čo ešte robí výchovný poradca na škole? Pre Vás je dôležité vedieť, že je ochotný poradiť Vám aj pri hľadaní uplatnenia v živote, pri tzv. profesijnej orientácii, to je poradiť (niekedy v spolupráci s CPPPaP) na akú vysokú školu sa hodím, sprostredkovať službu medzi profesormi, žiakmi a ich rodičmi a kontaktným psychológom.
                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     

Príhovor k žiakom II. ročníka

 
Máte za sebou skoro 10 rokov , kedy ste pasívne počúvali svojich pedagógov a usilovali sa uspokojiť svojich rodičov získaním dobrého priemeru na vysvedčení. Ale to nemusíte! Neučte sa pokiaľ nechcete. V našej spoločnosti sa uplatníte i bez vzdelania, hlavne ak chcete za podpriemernú mzdu pracovať na menej prestížnych pozíciách, plniť príkazy nadriadených a po večeroch pri pive ohovárať systém.  Neučte sa, nemusíte. Všetko je na Vás.  Maturitu má asi 80% populácie, a ak ju urobíte, zaradíte sa medzi štandard. Maturitné vysvedčenie sa stáva dokumentom rovnako ako vodičský preukaz.  
            V Európskej únii je cieľ, aby 50% populácie malo vyššie, alebo vysokoškolské vzdelanie. Môžete po skončení strednej školy pracovať, alebo študovať. Môžete viesť nespútaný študentský život s každodennými party, alebo môžete popri škole pracovať. Môžete brať svoje štúdium vážne, ale nemusíte. Stojíte pred voľbou pracovať, alebo študovať. Ak začnete pracovať, veľmi ťažko sa budete vracať k štúdiu. Pokiaľ ste šikovní zvládnete popri škole i zábavu, dokážete sami na seba zarobiť.
            Predpokladám, že väčšina z Vás si podá prihlášky na vysoké školy. Jediná rada je, hláste sa na odbory, v ktorých by ste chceli pracovať a podľa toho, teda podľa Vášho záujmu  sa budete rozhodovať, ktoré seminárne predmety si zvolíte do budúceho ročníka.
             Ale veď ja ešte ani neviem čím chcem byť, alebo každý mesiac chcem byť niečím iným. Najlepšie by bolo nič nerobiť, len sa zabávať a dobre zarábať. Málokomu sa podarí nájsť si zamestnanie, ktoré je preňho zábava a aj veľa zarába. A tak treba hľadať kompromis. Veľa mladých ľudí po skončení vysokej školy pomerne dobre zarába – napr. v počítačových firmách, ale pracujú do noci aj doma sa dívajú do notbukov a v štyridsiatke sú už vyžmýkaní ako špongia a zistia, že potrebujú okuliare s mnohými dioptriami a ani toho života si veľa neužili. Čo tak byť lekárom? Štúdium je veľmi náročné, preto si ho treba voliť vtedy, ak mám trpezlivosť k štúdiu, dobrú pamäť a v neposlednom rade i vzťah k ľuďom, lebo je to naozaj povolanie a nie zamestnanie. A čo byť právnikom, alebo psychológom, či ekonómom. Každé povolanie má svoje prednosti aj nedostatky. Len si správne zvoliť. Preto treba vedieť  čo nám ponúka trh práce, či sa chcem zamestnať na Slovensku alebo kdekoľvek v Európskej únii. Povolaní je veľmi veľa, mnohé sú lukratívne, iné menej atraktívne, ale ponúkajú perspektívnu prácu do budúcnosti. Veľa ľudí potrebuje v súčasnosti automobilový priemysel a všetko čo s tým súvisí.    
Čo nám ponúka trh práce ? Záleží no tom, či mám záujem či mám záujem študovať na VŠ alebo nie, či chcem študovať na Slovensku alebo nie, či vôbec rodina bude mať na moje štúdium, či si popri štúdiu budem musieť privyrábať a menej času mi ostane na učenie sa. Existujú a sú vám k dispozícii brožúrky – Úvod do sveta práce -  druhy povolaní v rôznych oblastiach, len si správne vybrať podľa schopností, predpokladov a záujmu . Nevyberajte si iba tie povolania, v ktorých sa najviac zarába, ak vás taká práca nebude baviť, alebo je príliš náročné štúdium, alebo treba pracovať v náročných podmienkach a nie ste ochotní sa im prispôsobiť. Treba si uvedomiť, že aj trh práce sa mení a to čo potrebuje spoločnosť dnes, po skončení VŠ možno už nebude treba. Iné sú možnosti uplatnenie sa v mieste rodiska, iné na Slovensku a iné v EU. Je treba si vyberať aj podľa toho, či som ochotný  vycestovať za prácou aj mimo republiky. Študijných programov je veľmi veľa, je z čoho si vyberať aj na špecifické povolania existujú VŠ (napr. Juhočeská univerzita ponúka štúdium rybnikárstva) . Ak je veľa vysokých škôl, je aj ich kvalita rozdielna a tak je logické, že nie všade v zahraničí akceptujú diplom každej VŠ zo Slovenska. Nevyberajte si najľahšie VŠ len preto aby ste mali diplom ani také, čo nezvládnete. Vo výbere možno na budúci rok vám môže pomôcť aj CPPPaP a jej psychológovia a aj sami sa môžete otestovať pomocou programu  „Sprievodca svetom povolaní“ cez internet, ktorý je na škole. Na škole máme aj množstvo CD z rôznych VŠ ktoré si môžete požičať a doma prezerať.
Vyberajte si VŠ s dostatočným predstihom a ak sú tam náročné prijímacie pohovory je potrebné sa na nich včas a zodpovedne pripravovať, možno už od tretieho ročníka, aj správnou voľbou seminárnych skupín predmetov, aj otestovaním svojich vedomostí prostredníctvom vzorových testov, ktoré väčšina vysokých škôl ponúka na  svojich webových stránkach, možno aj istým doučovaním prostredníctvom kurzov, ktoré ponúkajú rôzne agentúry, majú rôznu kvalitu, preto je dobré u starších spolužiakov, ktorí ich absolvovali overiť ich účelnosť. Iste možno využiť aj individuálne doučovanie, ale najviac sa naučíte sami, ak máte záujem, iste nájdete vhodnú literatúru a dnes vo veľkej miere je možné využívať aj internet. Od starších spolužiakov možno získať aj vypracované okruhy otázok, ktoré sú na nezaplatenie, ak by ich oni mali po prijímacích pohovoroch hodiť do koša.
Dobre si všímajte už teraz podmienky prijatia na VŠ o ktorú máte záujem, aby ste neľutovali, že bez trojky  z daného predmetu som mohol byť prijatý bez prijímačiek
K správnemu výberu vášho budúceho povolanie vám držím palce.

                                                                                                                                                                         

 Príhovor pre žiakov III. ročníka

 
Výber seminárnych predmetov do IV. ročníka, zásady prijímania študentov na štúdium na VŠ,
včasný výber  maturitných predmetov
 
            Prv ako podáme prihlášku na VŠ, asi by bolo dobré poznať svoje predpoklady na štúdium a tiež poznať možnosti svojho uplatnenia v regióne, na Slovensku (trh práce). Je dôležité vyberať si študijný odbor ktorý má širšie uplatnenie a možnosť rekvalifikácie v prípade potreby na inú príbuznú profesiu.
            Veľmi  podstatný je záujem o daný študijný odbor , ale nielen záujem rodičov, ale Váš osobný záujem, záujem nielen o finančné ohodnotenie v práci po ukončení štúdia. Je dôležité, aby ste sa zamestnali v profesii ktorá Vás baví, na ktorú máte predpoklady. Do tretieho ročníka ste si vybrali seminárne predmety podľa oblastí vedy, ktorá vás baví, vybrali ste si smer budúceho štúdia. Ide len o pár hodín seminárnych predmetov. Teraz sa presviedčate, či ste si vybrali správne, a do štvrtého ročníka môžete svoje rozhodnutie kam ísť študovať po skončení strednej školy zmeniť. Je však potrebné poriadne porozmýšľať, pretože v štvrtom ročníku je seminárnych predmetov podstatne viac, aby ste sa neučili čo Vás nebaví len preto, aby ste boli v skupine s kamarátkou.   
            Podľa známok v škole i vedomostí ste už sami zistili na ktorú VŠ sa nehodíte. Čo ktorá škola požaduje pri prijímacích skúškach sa možno dozvedieť aj priamo z jej stránok na internete. Mnohokrát sú tam aj vzorové testy, po vypracovaní ktorých získate lepší prehľad o svojich vedomostiach. Ak nestačia, začnem usilovne študovať z brožúrok, ktoré tieto školy v príprave ponúkajú, alebo sa v štvrtom ročníku prihlásim na niektorý z mnohých doučovacích kurzov. Vaše predpoklady študovať na istom type VŠ ste mali možnosť otestovať na CPPPaP už v druhom ročníku, ale ak sa neviete rozhodnúť pre druh štúdia ani po porade s rodičmi, možno Vám poradí psychológ aj v tomto roku.    
            Aké sú teda možnosti štúdia na Slovensku, v Čechách i inde v zahraničí? Každá vysoká škola má svoje podmienky prijatia, ktoré sú zverejnené v brožúrke Pred štartom na VŠ a mali by byť aj v rôznych novinách. Zmeny v školstve v poslednom období znamenajú, že dnes sa nehlásite len na fakulty a potom si vyberáte odbory, ale hlásite sa na študijné programy, ktorých je tak ako VŠ na Slovensku veľa. Je potrebné sledovať, ktoré študijné programy majú akreditáciu,  aby ste neskôr neboli sklamaní, že vami zvolený program neotvárajú. Dobre si treba všímať termíny podávania prihlášok, pretože niektoré VŠ ich majú posunuté. Kým na české VŠ sa podávajú spravidla prihlášky elektronickou poštou, na väčšinu slovenských je potrebné vyplniť a poslať klasickú prihlášku. Hlásite sa však na bakalárske formy štúdia a až po ich ukončení sa môžete hlásiť na inžinierske, alebo magisterské štúdium. Samozrejme, že aj tu sú výnimky. Pri prihlasovaní je potrebné si overiť, či daná VŠ vyžaduje potvrdenie od lekára o zdravotnej spôsobilosti študenta, či vyžaduje potvrdenie školy o prospechu, životopis, overené fotokópie vysvedčení a pod. Na každej škole to môže byť inak. Údaje v brožúrke Pred štartom na VŠ nie sú celkom presné, a tak je najlepšie overiť si ich priamo na študijnom oddelení VŠ prostredníctvom telefonátu, alebo inak.
            Prv než prídete na prijímacie skúšky na VŠ je potrebné zmaturovať. Vyberajte si preto maturitné predmety v predstihu, pretože svoj výber musíte potvrdiť do konca septembra, kedy budete už v štvrtom ročníku. Aj výber seminárnych predmetov do štvrtého ročníka je potrebné prispôsobiť nielen záujmu o dané predmety, ale aj maturitným skúškam. Ako sa pripraviť na maturitné skúšky aj na prijímacie skúšky tak, aby čo najmenej utrpelo moje zdravie a aby som toho aj dosť vedel? Je neodškriepiteľné, že maturitné skúšky sú závažnou udalosťou v našom živote. Maturita otvára, alebo uzatvára bránu pred zvoleným povolaním. Nie je však dostatočným dôvodom k tomu, aby sme hrôzou skameneli. Percento tých, čo prepadli na maturite je veľmi nízke. Určite tomu bude aj teraz tak. Maturita je jedinou takou skúškou, ktorej sa boja aj profesori. Od jej úspechu závisí hodnotenie profesorových pedagogických kvalít. I veľa rodičov vidí svoje poslanie pred maturitou v tom, ako svoju ratolesť doslova poblázniť. Nevzrušujme sa a ostaňme pokojní, akokoľvek  veľký rozruch okolo nás vyvolajú naši blízki a iní dobrodinci, profesorov nevynímajúc.
Najlepší maturitný výkon je, keď maturant zo skúšky neochorie. Dobrá príprava na skúšku vo všeobecnosti vedie k jej úspešnému zvládnutiu. Je ojedinelé, aby sme bez vážnej prípravy na skúške excelovali. Úspech prípravy stojí a padá na plánovaní. Čím skôr pristúpime k príprave, tým lepšie. Každý by si mal premyslieť čo požadujú na skúške, čo už z toho viem, čo z toho neviem, čo z toho, čo neviem sa chcem a môžem naučiť. Keď sme na tieto otázky zodpovedali, musíme vypočítať, koľko času potrebujeme na prípravu. Takto vypočítaný čas násobíme dvomi. Čím bližšie sme k skúške, tým viac sa vyhýbajme učeniu nových poznatkov.  Dôležité je vedieť, čo budú na skúške požadovať.  Preto učebnú látku si musíme vhodným spôsobom spracovať. K tomu všetok materiál zhromaždiť, prečítať a skonspektovať. Intenzívne štúdium je vyčerpávajúce, preto si neklaďme na seba príliš veľa. Doporučujem učiť sa v malých dávkach, ale dôkladne.
Prajem Vám úspech pri rozhodovaní o svojej budúcnosti, dobrú voľbu seminárov do IV. ročníka, kvalitnú a včasnú prípravu na maturitný predmety aj úspech pri skúškach na VŠ.
       
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                     

Informácia výchovného poradcu pre rodičov žiakov I.ročníka

Vážení rodičia!
 
Určite pri príchode do školy ste rozmýšľali nad tým, ako sa bude v novom prostredí na novej škole dariť vašej dcére, synovi. Rozptýliť Vaše obavy z neúspešného pôsobenia na škole sa budú snažiť všetci pracovníci školy, hlavne triedni profesori, ale aj ostatní vyučujúci a pracovníci školy, v prípade potreby aj výchovný poradca i psychológ z CPPPaP.
V akých oblastiach vieme pomôcť? Výchovný poradca v rámci svojej činnosti pomáha riešiť rôzne problémy žiakov napr. pri voľbe štúdia na VŠ, povolania, podieľa sa na riešení náročných životných situácií. V spolupráci s triednymi učiteľmi venuje pozornosť poruchám vývinu žiakov, ich zisťovaniu, prevencii a náprave. V priebehu konzultačných hodín (tento školský rok v utorok) môžu žiaci využívať materiály umiestnené v miestnosti výchovného poradcu, internet pri získavaní informácii o VŠ.
Zúčastňuje sa triednických hodín v 1.ročníku zameraných na adaptáciu, ako sa správne učiť, v 2. ročníku sú to informácie o trhu práce, uplatnení sa v rôznych oblastiach života,  správnej voľbe seminárnych skupín predmetov, v 3. ročníku o možnostiach štúdia na VŠ, príprave na prijímacie pohovory, v 4. ročníku o príprave na MS, organizovanie besied s bývalými vysokoškolákmi, funkcionármi VŠ, vypisovanie prihlášok na VŠ, termínoch ich podávania a pod.
Na našej škole pôsobí aj koordinátor závislostí (p.prof. Muchová), ktorý spolu s vyučujúcimi pomáha rozvíjať také aktivity u žiakov, ktoré by viedli k predchádzaniu možnosti styku s drogami, hracej vášne ale aj  neustálemu vysedávaniu za počítačom.
Škole pri riešení závažnejších výchovno-vzdelávacích  problémov pomáhajú aj psychológovia a hlavne kontaktný psychológ, ktorým v tomto školskom roku je Mgr. Lehotská z CPPPaP v Košiciach. Spolupráca školy s CPPPaP je aj v iných oblastiach. Napríklad v 1.ročníku sa žiaci v rámci triednickej hodiny  zúčastnia besedy o adaptácii na nové prostredie, v druhom a treťom ročníku žiaci, ktorí nevedia na akú VŠ majú predpoklady sa zúčastňujú testov a následných pohovorov na CPPPaP, kde majú možnosť riešiť aj iné osobnostné problémy. Počet klientov z Gymnázia Poštová je na CPPPaP vysoký, väčšinou sa však jedná o žiakov, s rodičmi počet konzultácii bol podstatne nižší.
Po zmenách, ktoré nastali a nastávajú v našej spoločnosti ( rozdielne sociálne zázemie u žiakov, zaneprázdnenosť rodičov v práci, školská reforma a pod. ) na výchovu Vašich detí , s ktorými ste denne možno kratší čas ako spolužiaci a vyučujúci, vplývajú rôzne okolnosti. Boli by sme radi, ak by ste sa preto s dôverou obracali na školu – triednych profesorov aj výchovného poradcu v prípade rôznych problémov, ktoré vzniknú pri výchove Vašich detí. Akékoľvek vyšetrenie Vašich detí na PPP podlieha Vášmu súhlasu ( Vami podpísaná žiadosť), môže sa však realizovať aj bez vedomia školy. ( Napr. ak vidíte, že má prehnaný strach pred nejakým predmetom, nevie si nájsť miesto v kolektíve spolužiakov, nedarí sa mu na vyučovaní, zaostáva s viacerých predmetov a pod. ) Uvítali by sme, ak by tieto problémy boli riešené najprv na pôde školy prostredníctvom triednych profesorov a výchovného poradcu.
Nemožno povedať, že problémy majú iba žiaci, ktorí majú slabší prospech. Mnoho iných problémov je potrebné riešiť aj u vysoko nadaných žiakov, ktorí nemajú problém s učením.
Bez vzájomnej komunikácie sa však problémy riešiť nedajú. Radi uvítame aj Vašu odbornú pomoc pri  organizovaní rôznych besied pre žiakov v oblasti práva, správnej životosprávy, rodinnej a sexuálnej výchovy , v trestnej oblasti a dnes už nemožno obchádzať aj oblasť ekológie (ochrana prírody, zvierat,  životného prostredia).
Aktuálne údaje, ktoré sa týkajú výchovného poradenstva žiaci aj Vy nájdete na internetovej adrese školy, nástenkách výchovného poradcu na prízemí školy oproti zborovni, materiály zamerané hlavne na profesijnú orientáciu (voľbu povolania) na poschodí. Dôležité údaje a telefónne čísla nájdete na nástenke v materiály „Na pomoc pamäti“ .
Ja ako výchovný poradca sa teším na spoluprácu s Vami a verím, že tak ako iní žiaci, ktorí opustili brány tejto školy , uplatnili sa v živote a radi  sa vracajú  do školy ( dokonca mnohých deti už študujú na našej škole ) budú v dobrom spomínať na pôsobenie na škole aj Vaše deti a spolu s Vami sa budeme tešiť z toho, že sa dobre uplatnili v živote.
           Aj v tomto roku naša škola ponúka možnosť študovať aj žiakom s individuálnou integráciou, to je nadaným žiakom, ktorí majú isté poruchy učenia. Práca s týmito žiakmi je náročnejšia, potrebná je spolupráca aj s rodičmi týchto žiakov. Budem rád, ak mňa alebo triedneho profesora vyhľadáte, ak viete, alebo máte pocit, že aj váš syn, dcéra by potrebovala pomoc,  osobitný prístup pedagógov.