Prehľad študentov prijatých na VŠ v šk. r. 2021/22

  IV.A IV.B IV.C IV.D SPOLU
Počet žiakov 33 32 31 24 120
Slovensko          
Technická univerzita v Košiciach          
Fakulta umenia - dizajn     1   1
Fakulta elektrotechniky a informatiky - informatika       1 1
Fakulta elektrotechniky a informatiky - hospodárska informatika   1     1
Stavebná fakulta - Pozemné stavby a architektúra   1     1
Strojnícka fakulta - biomedicínske inžinierstvo 1       1
Strojnícka fakulta - protetika a ortotika 1       1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika       1 1
Filozofická fakulta - psychológia   1   1 2
Filozofická fakulta - história a slovenský jazyk a literatúra       1 1
Filozofická fakulta - britské a americké štúdiá a psychológia       1 1
Prírodovedecká fakulta - Ústav informatiky - informatika 1       1
Prírodovedecká fakulta - biológia - chémia     1 2 3
Prírodovedecká fakulta - chémia     2   2
Prírodovedecká fakulta - analýza dát a umelá inteligencia     1   1
Prírodovedecká fakulta - Ústav matematických vied - matematika 1   1   2
Lekárska fakulta - všeobecné lekárstvo   3 5 3 11
Lekárska fakulta - zubné lekárstvo   1   1 2
Právnická fakulta - právo 2 1 1   4
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach          
Všeobecné veterinárne lekárstvo     1   1
Farmácia   1     1
Komenského univerzita          
Filozofická fakulta - japonológia     1   1
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - informatika 1       1
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - učiteľstvo matematiky a informatiky 1       1
Jesseniova lekárska fakulta v Martine - všeobecné lekárstvo 1   1   2
Prírodovedecká fakulta - biológia - chémia     2 1 3
Prírodovedecká fakulta - paleobiológia 1       1
Ekonomická univerzita v Bratislave          
Podnikovo-hospodárska fakulta v Košiciach - ekonomika a manažment podniku   1     1
Prešovská univerzita          
Fakulta humanitných a prírodných vied - biológia   1     1
Fakulta humanitných a prírodných vied - biológia - slovenský jazyk a literatúra - učiteľstvo     1   1
Pedagogická fakulta - predškolská a elementárna pedagogika   1     1
Trnavská univerzita v Trnave          
Pedagogická fakulta - učiteľstvo biológia - chémia     1   1
Česká republika          
Karlova univerzia          
Matematicko-fyzikální fakulta - Všeobecná matematika 2       2
Matematicko-fyzikální fakulta - Informatika 3       3
Matematicko-fyzikální fakulta - Fyzika 1       1
Prírodovedecká fakulta - molekulárna biológia a biochémia organizmov 1       1
Prírodovedecká fakulta - medicinální chemie     1   1
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové - farmácia       2 2
Prvá lekárska fakulta - všeobecné lekárstvo   1 2   3
Druhá lekárska fakulta - všeobecné lekárstvo   1 1 2 4
Tretia lekárska fakulta - všeobecné lekárstvo 1 2     3
Lekárska fakulta v Hradci Králové - všeobecné lekárstvo     1   1
Masarykova univerzita          
Lekárska fakulta - laboratórna diagnostika v zdravotníctve     1   1
Filozofická fakulta - teória a dejiny filmu a audiovizuálnej kultúry   1     1
Filozofická fakulta - francúzsky jazyk a literatúra   1     1
Filozofická fakulta - archívnictvo a muzeológia 1       1
Ekonomicko-správní fakulta - financie a právo 1       1
Prírodovedecká fakulta - chémia a technológie materiálov pre konzervovanie a reštaurátorstvo   1     1
Prírodovedecká fakulta - experimentálna a molekulárna biológia   1     1
Prírodovedecká fakulta - matematika 1       1
Fakulta informatiky - informatika 1 4     5
Fakulta informatiky - programovanie a vývoj aplikácií 2     1 3
Fakulta socialních studií - medzinárodné vzťahy a bezpečnostné a strategické štúdiá   1     1
Fakulta sociálních studií - medzinárodné vzťahy 1       1
Pedagogická fakulta - anglický jazyk - učiteľstvo 1       1
Vysoká škola ekonomická v Prahe          
Fakulta informatiky a štatistiky - aplikovaná informatika       1 1
Fakulta informatiky a štatistiky - matematické metódy v ekonómii       1 1
Fakulta medzinárodných vzťahov - medzinárodný obchod 1       1
Vysoká škola ekonomická Jindřichův Hradec           
Fakulta manažmentu - ekonómia a manažment   1     1
České vysoké účení technické Praha          
Fakulta architektúry - architektúra     1   1
Fakulta architektúry - krajinná architektúra       1 1
Fakulta architektúry - architektúra a urbanizmus   2   1 3
Fakulta informačných technológií - informatika       1 1
Strojnícka fakulta - strojnícke inžinierstvo   1     1
Vysoké učení technické v Brne          
Fakulta architektúry - architektúra a urbanizmus   1     1
Fakulta informačných technoloógií - informatika     2   2
Fakulta elektrotechniky a komunikačných technológií - bioinformatika 1       1
Fakulta chemická - chemie pro medicínske aplikace     2   2
Univerzita Palackého Olomouc          
Biotechnológia a génové inžinierstvo   1     1
European Institute Praha - externé manažérske štúdium       1 1
Newton University          
Ekonomika a manažment - markerting a brand manažment 1       1
Veľká Británia          
University of Reading, Berkshire - Fakulta architektúry - architektúra   1     1
Nemecko          
Technische Universität München - Fakultät für Informatik - informatika 1       1
Technische Universität München - Fakultät für Mathematik - matematika 1       1
Rakúsko          
Medizinische Universität Wien - všeobecné lekárstvo 1        
Taliansko          
Bocconi University Milan - Department of Economics - ekonomika a manažment 1       1
Holandsko          
Maastricht university - Faculty of Science and Engineering     1   1
neprijatí       1  
neviem         2
           
           
SLOVENSKO 10 12 19 12 53
ČESKÁ REPUBLIKA 19 19 11 11 60
INÉ ZAHRANIČIE 4 1 1   6
nepríjatí       1 1
  33 32 31 24 120