Prehľad študentov prijatých na VŠ v šk. r. 2019/2020

  IV.A IV.B IV.C IV.D   SPOLU
Počet žiakov 30 28 33 34   125
Slovensko            
Technická univerzita v Košiciach            
Ekonomická fakulta  - Financie, bankovníctvo a investovanie       1   1
Ekonomická fakulta - Ekonomika a manažment verejnej správy   2       2
Fakulta elektrotechniky a informatiky - Hospodárska informatika     1     1
Fakulta elektrotechniky a informatiky - Informatika 1 1   1   3
Fakulta umení - Architektúra a urbanizmus     1     1
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika            
Filozofická fakulta - Britské a americké štúdiá a geografia       1   1
Filozofická fakulta - Britské a americké štúdiá       1   1
Filozofická fakulta - Historické vedy - vedy o Zemi     1     1
Filozofická fakulta - Psychológia       1   1
Prírodovedecká fakulta - Biológia/Chémia 1         1
Prírodovedecká fakulta - Biológia       1   1
Prírodovedecká fakulta - Analýza dát a umelá inteligencia 1         1
Prírodovedecká fakulta - Matematika - psychológia - učiteľstvo 1         1
Lekárska fakulta - všeobecné lekárstvo   3 4 9   16
Lekárska fakulta - zubné lekárstvo   2 1     3
Právnická fakulta - právo   1   1   2
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach            
Všeobecné veterinárne lekárstvo     1     1
Kynológia     1     1
Farmácia       1   1
Komenského univerzita            
Lekárska fakulta - všeobecné lekárstvo       2   2
Právnická fakulta - právo       1   1
Filozofická fakulta - marketingová komunikácia       1   1
Ekonomická univerzita v Bratislave            
Fakulta podnikového manažmentu - manažment       1   1
Fakulta medzinárodných vzťahov - Medzinárodné ekonomické vzťahy   1   1   2
Slovenská technická univerzita v Bratislave            
Fakulta elektrotechniky a informatiky - Aplikovaná informatika   1       1
Fakulta chemickej a potravinovej technológie       1   1
Fakulta architektúry - dizajn 1         1
Paneurópska vysoká škola v Bratislave            
Fakulta psychológie - psychológia   1       1
Prešovská univerzita            
Pedagogická fakulta - špeciálna pedagogika     1     1
Fakulta športu - učiteľstvo telesnej výchovy a geografia     1     1
Fakulta športu - učuteľstvo telesnej výchovy a výchova k občianstvu     1     1
Fakulta manažmentu - manažment     1     1
Filozofická fakulta - slovenský jazyk - ruský jazyk - učiteľstvo       1   1
Česká republika            
Karlova univerzia            
Matematicko-fyzikální fakulta - Všeobecná matematika 1 1       2
Matematicko-fyzikální fakulta - finančná matematika   1       1
Matematicko-fyzikální fakulta - všeobecná informatika 1   3 2   6
Matematicko-fyzikální fakulta - Všeobecná fyzika 1         1
Prírodovedecká fakulta - Evolučná a ekologická biológia       1   1
Prvá lekárska fakulta - všeobecné lekárstvo   3 1     4
Druhá lekárska fakulta - všeobecné lekárstvo   1 2     3
Filozofická fakulta - logika   1       1
Filmová fakulta - filmová studia       1   1
Masarykova univerzita            
Fakulta sociálních studií - mediální studia     1     1
Lekárska fakulta - všeobecné lekárstvo   1       1
Ekonomicko-správní fakulta - financie  1         1
Ekonomicko-správní fakulta - podniková informatika 1         1
Fakulta informatiky - programovanie a vývoj aplikácií       1   1
Fakulta informatiky - informatika 7 1       8
Filozofická fakulta - história a archeológia     1     1
Prírodovedecká fakulta - matematika v kombinácii s ekonómiou 1         1
Prírodovedecká fakulta - fyzika   1       1
Právniská fakulta - právo a právní veda     1     1
Vysoké učení technické v Brne            
Fakulta strojního inženýrství  - mechatronika   1       1
Fakulta informačních technológií - informační technologie   1       1
Vysoká škola ekonomická v Prahe            
Fakulta medzinárodných vzťahov - Medzinárodný obchod     1     1
Národnohospodárska fakulta - ekonómia   2       2
Podnikovohospodárska fakulta - Podniková ekonomika a manažement   1       1
Podnikovohospodárska fakulta - Business Administration     1     1
Vysoká škola ekonómie a managementu v Prahe            
Psychológia a sociológia   1       1
České vysoké učení technické            
Biomedicínské inženýrství - biomedicínsky technik 1         1
Fakulta architektúry - architektúra a urbanizmus       1   1
Stavebná fakulta - architektúra pozemných stavieb       1   1
Fakulta informačných technológií - informatika 1         1
Vysoké učení technické - Brno            
Stavebná fakulta - architektúra pozemných stavieb       1   1
Fakulta strojníckeho inžinierstva- strojárstvo     1     1
Vysoká škola chemicko-technologická            
Fakulta chemické technologie - syntéza výroba léčiv 1         1
Fakulta chemického inžinierstva - chémia 2         2
Technická univerzita Ostrava            
Ekonomická fakulta - marketing a komunikácia     1     1
Technická univerzita v Liberci            
Fakulta textilní - návrhárstvo     1     1
Veľká Británia            
University of Cambridge - Mathematics and Physics 1         1
University of Warwich - Mathematics, Statistics and Economics 1         1
University of Manchester - Electrical and Electronic Engineering - Mechatronics     1     1
University of Bath - Faculty of Mathematical Sciences - Mathematics 1         1
University College London - Department of Economics - Economics     2     2
University College London - Department of Political Science - International relations     1     1
University College London - Division of Biosciences - Biomedical Sciences     1     1
University College London - Department of Electronic and Electrical Engineering 1         1
Oxford university - St John´s College - Economics and Philosophy 1         1
Nemecko            
Technická univerzita v Mníchove 1         1
Dánsko            
KEA – COPENHAGEN SCHOOL OF Multimedia Design 1         1
             
             
             
             
neprijatí       1   1
neviem            
nehlásili sa na VŠ            
práca/brigáda            
             
             
             
            125
             
SLOVENSKO 5 12 14 25   56
ČESKÁ REPUBLIKA 18 16 14 8   56
INÉ ZAHRANIČIE 7 0 5 0   12