Prehľad študentov prijatých na VŠ v šk. r. 2016/2017

  IV.A IV.B IV.C IV.D IV.E SPOLU
Počet žiakov 27 30 31 32 31 151
Slovensko            
Technická univerzita v Košiciach            
Ekonomická fakulta  - financie, bankovníctvo a investovanie 1 3   3 1 8
Fakulta elektrotechniky a informatiky - informatika 1 1   4 2 8
Strojnícka fakulta - protetika a ortotika         1 1
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií - manažerstvo zemských zdrojov       1   1
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií - mineralurgia         1 1
Stavebná fakulta - Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby 1         1
Fakulta umení - architektúra     2     2
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika            
Filozofická fakulta - psychológia   2       2
Prírodovedecká fakulta - chémia       1 1 2
Prírodovedecká fakulta - biológia 1 1 1     3
Prírodovedecká fakulta - biológia a chémia       1   1
Prírodovedecká fakulta - matematika - fyzika 1         1
Prírodovedecká fakulta - biológia a geografia       1   1
Prírodovedecká fakulta - geografia     1     1
Lekárska fakulta - všeobecné lekárstvo   2 6 2 3 13
Lekárska fakulta - zubné lekárstvo       1   1
Filozofická fakulta - história a slovenský jazyk   1       1
Filozofická fakulta - anglický jazyk a dejepis         1 1
Filozofická fakulta - slovenský jazyk a britské a americké štúdiá     1     1
Ústav telesnej výchovy a športu - telesná výchova a šport   1     1 2
Právnická fakulta     1 1   2
Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach            
Všeobecné veterinárne lekárstvo     1     1
Hygiena potravín         1 1
Farmácia     1 1 2 4
Komenského univerzita            
Filozofická fakulta -žurnalistika       1   1
Lekárska fakulta - zubné     1     1
Ekonomická univerzita v Bratislave            
Obchodná fakulta - Podnikanie v cestovnom ruchu a službách   1       1
Prešovská univerzita            
Fakulta humanitných a prírodovedných vied - biológia     2     2
Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického a ruského jazyka       1   1
Filozofická fakulta - výchova k občiastvu a anglický jazyk     1     1
Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave            
Filozofická fakulta       1   1
Trnavská univerzita            
Filozofická fakulta - psychológia         1 1
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici            
Fakulta prírodných vied - geografia       1   1
Česká republika            
Karlova univerzia            
Institut ekonomických studií - ekonómia   1       1
Farmácia (Hradec Králové)   1   1   2
Matematicko-fyzikální fakulta - informatika 1     1   2
Matematicko-fyzikální fakulta - Programovaní a softwarové systémy 1         1
Matematicko-fyzikální fakulta - Všeobecná matematika   1       1
Prírodovedecká fakulta - mikrobiológia         1 1
Prírodovedecká fakulta - biochémia         2 2
Prírodovedecká fakulta - bioinformatika 1         1
Prírodovedecká fakulta - biológia   1 1     2
Prvá lekárska fakulta - všeobecná medicína       1   1
Prvá lekárska fakulta - zubné lekárstvo   1       1
Fakulta socialních věd - Ekonómie a Finance 1         1
Filozofická fakulta - Fínska a nórska studia   1       1
Technická univerzita Liberec            
Textilné a odevné návrhárstvo   1       1
Masarykova univerzita            
Lekárska fakulta - všeobecná medicína 1       1 2
Fakulta sociálnych štúdií - medzinárodné vzťahy/politológia     1     1
Ekonomicko-správní fakulta - financie         1 1
Ekonomicko-správní fakulta - podniková ekonómia a manažment         2 2
Fakulta informatiky - umelá inteligencia a spracovanie prirodz. Jazyka         1 1
Fakulta informatiky - aplikovaná informatika 3 1 5   3 12
Fakulta informatiky - počítačové systémy a spracovanie dát     1     1
Fakulta informatiky - bioinformatika     1     1
Prírodovedecká fakulta - aplikovaná biochémia     1     1
Filozofická fakulta - japanistika 1         1
Vysoké učení technické            
Fakulta informačných technológií - informatika   1       1
Fakulta architektúry 1         1
Chemická fakulta - chémia pre medicínske aplikácia     1   1 2
Vysoká škola ekonomická v Prahe            
Fakulta informatiky a štatistiky - aplikovaná informatika     1     1
Fakulta financí a účetnictví - finančníctvo       2   2
Podnikovohospodárska fakulta - podnikanie a manažment         1 1
České vysoké učení technické            
Fakulta informačních technológií - informatika 2         2
Fakulta elektrotechnická - Kybernetika a robotika 1         1
Dopravná fakulta - profesionálny pilot     1     1
Veľká Británia            
Imperial College London - Faculty of Natural Sciences - chémia 1         1
Imperial College London - Faculty of engineering - Electrical and electronic engineering 1         1
Imperial College London - Faculty of engineering - Computing 2         2
Londýn - Camberwell College of Arts - maľba a kresba   1       1
Londýn - King´s College - matematika s manažmentom a financie   1       1
University of Edinburgh - School of Chemistry - chémia 1         1
Aberdeen (Škótsko) - business manažment a medzinárodné vzťahy   2       2
Aberdeen (Škótsko) - účtovníctvo a financie   1       1
University of Cambridge - Faculty of Computer Science and Technology - Computer Science 3         3
University of Southampton - Faculty of Physical Sciences & Engineering - Computer Science 1         1
Holandsko            
The Hague University of Applied Sciences - medzinárodný business   1       1
Rijksuniversiteit Groningen - psychológia   1       1
Saxion University of Applied Sciences - game design and production         1 1
Dánsko            
Zealand Institute of Business and Technology - Roskilde - Marketing&Management       1   1
Zealand Institute of Business and Technology - Køge - multimedia design       1   1
University College of Northern Denmar - Service, Hospitality and Tourism management       1   1
Rakúsko            
Technische Universität Wien - elektrotechnika         1 1
Wirtschaftsuniversität Wien- obchodné právo         1 1
nadstavbové štúdium            
grafika   1       1
neprijatí   1       1
neviem       2   2
nehlásili sa na VŠ       1   1
práca       1   1
A: škola prvého výberu 24 21 21 25 25 151
B: škola druhého výberu 3 7 10 3 6  
C: iné 0 2 0 4 0