Obsah tematických celkov

Základom predmetu etickej výchovy je projekt výchovy k prosociálnosti. Prosociálnosť je také správanie, ktoré je orientované na iného človeka, je to správanie ústretové, nápomocné, bez očakávania aktuálnej odmeny. Prosociálny človek popri starostlivosti o iného, sám sa stáva úplným - napĺňa svoju psychickú potrebu milovať. Testom prosociálnosti nie som ja a moje hodnotenie mňa samého, aký som dobrý, testom prosociálnosti je spokojnosť toho druhého. A teda aj o vízii etickej výchovy v škole môžeme hovoriť ako o výchove k vnímaniu potrieb tých iných, o výchove k ústretovosti, pomoci, tolerancii, vzájomnosti...

Čo teda treba rozvíjať u človeka, aby z neho vyrástol prosociálny človek? R.R.Olivar, ktorý dal teoretický základ projektu etickej výchovy, hovorí o desiatich faktoroch, ktoré v školskej praxi predstavujú témy premietajúce sa do školských osnov:

  1. Otvorená komunikácia
  2. Dôstojnosť Ľudskej osoby
  3. Pozitívne hodnotenie druhých
  4. Kreativita a iniciatíva
  5. Vyjadrovanie citov
  6. Empatia
  7. Asertivita
  8. Reálne a zobrazené vzory
  9. Prosociálne správanie v konkrétnej forme
  10. Komplexná prosociálnosť

Po dobrom absolvovaní základných tém sa študenti môžu stať nositeľmi sociálnych zručností, ktoré každá z tém predstavuje. Na nich potom môže učiteľ rozvíjať aplikáciu v jednotlivých prostrediach. Vnášanie spomínaných sociálnych zručností do každodenného života predstavujú aplikačné témy, ktorých je zatiaĽ šesť. Ide o tieto témy:

Etika - jej korene, dôvody a možnosti. V tejto téme sa študenti gymnázia orientujú v teoretickej rovine prosociálnej výchovy. ZamýŠĽajú sa nad dôvodom etického správania, nad fenoménom mravných hodnôt a noriem. Vnímajú dôležitosť základného rozhodnutia pre dobro, ktoré musí byť trvalé. HĽadajú odpoveď na to, čo je svedomie, univerzálne etické hodnoty, čo sú cnosti a či majú miesto v živote moderného človeka...

Rodina, v ktorej žijem. Ťažisko v tejto téme je orientované na aplikáciu prosociálneho správania medzi najbližšími.

Výchova k manželstvu a rodičovstvu. Táto téma vnáša svetlo do vzťahov chlapcov a dievčat a hovorí o ich sexuálnom správaní otvorene, citlivo, odborne, so zmyslom pre zodpovednosť a vzájomnú úctu.

Ekonomické hodnoty. HĽadanie správneho miesta pre materiálne hodnoty v Ľudskom živote je dôvodom tejto aplikačnej témy. Orientácia na mravné, estetické, intelektuálne a duchovné hodnoty, ktoré sa vytrácajú z nášho života, je minimálne taká dôležitá ako orientácia na ekonomické hodnoty. Hlavným cieľom témy je uvedomiť si, že peniaze majú byť inŠtrumentálnou, ale nie cieľovou hodnotou človeka.

Náboženstvá. Hlavnou myŠlienkou témy je tolerancia voči religiózne orientovaným Ľuďom, tolerancia medzi náboženstvami i medzi tými, ktorí sa nehlásia k náboženskej orientácii. Keďže žijeme v religióznom prostredí a na druhej strane mnoho rokov v našej krajine bolo náboženstvo predstavované ako niečo úpadkové a zotročujúce človeka, téma poukazuje na úlohu náboženstiev pri uchovávaní mravných hodnôt po celé stáročia.

Úcta k prírode a životnému prostrediu. Aplikovanie prosociálneho správania i vo vzťahu k všetkému živému, teda aj k prírode. Hlavnou myŠlienkou je - buď dobrým správcom prírody.