Globálny etický program

Vzdelávací program Etika v podnikaní pútavým obsahom i formou prebúdza aktívny záujem nás - mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt, podnecuje diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov a hodnôt bez ohľadu na rasu či národnosť a prebúdza záujem o chápanie a rešpektovanie odlišností.
Vyučovanie sa realizuje formou časovo ohraničených modulov, ktoré sa týždeň, čo týždeň uverejňujú na webovej stránke tohto projektu. Keďže sa GEP nekoná len na našej škole, ale na celom Slovensku a súčasťou webovej stránky je aj diskusné fórum, môžme sa s našimi poznatkami, postrehmi a komentármi z jednotlivých modulov podeliť aj s ostatnými rovesníkmi z iných miest.
Počas kurzu riešime etické dilemy vyplývajúce z prípadových štúdií v imaginárnej potravinárskej spoločnosti, v ktorej sledujeme osudy protagonistov - zamestnancov. Preskúmavame  rôzne aspekty problémov, ktoré vo firme vznikli na rôznych úrovniach. Medzi zamestnancami je študent - brigádnik, ktorého správne či nesprávne rozhodnutie  je spúšťacím mechanizmom kauzy "lupienky". Rozoberáme rozhodnutia, ktoré robí každý zamestnanec v rôznom funkčnom postavení v tejto spoločnosti a zvažujeme a konfrontujeme svoje vlastné názory na riešenia, ktoré by sa dali v podobnej situácii uplatniť. Rozhodnutia každého zamestnanca ostávajú otvorené až do posledného bloku, a tým vzniká priestor na diskusiu.
 
Tu sú už spomínané moduly:
 1. Čo je to etika?
 2. Univerzálne hodnoty
 3. Osobné hodnoty
 4. Osobný rebríček hodnôt
 5. Hodnoty v akcii; Riešenie etických dilem. Model procesu etického rozhodovania
 6. Konflikt hodnôt
 7. Čo nás núti robiť správne veci, štyri druhy motivácie
 8. Osobné hodnoty a etika v podnikaní
 9. Etika v podnikaní vo vzťahu k spoločnosti
 10. Podnikanie, spoločnosť, svet
 11. Prečo sa eticky rozhodovať
 12. Etika, kto som a kým budem
 
Ciele programu:
 • pomôcť študentom porozumieť etickému rozhodovaniu nielen v oblasti podnikania
 • viesť nás k uvedomovaniu si vlastnej zodpovednosti voči celej spoločnosti
 • zaujímavým a zmysluplným spôsobom študentov oboznámiť  so základným ponímaním  etiky v podnikaní a firemnej kultúre
 • pomôcť rozoznať vlastnú postupnosť etických hodnôt a naučiť nás aplikovať etické rozhodovania v bežnom každodennom živote, ako aj neskôr vo vlastnej podnikateľskej praxi.

                                    "Uvedomil som si, že to, ako sa rozhodnem, či eticky, alebo nie,
                                                             ovplyvní okrem mňa mnoho ďalších ľudí.
                                                   Budem sa preto snažiť rozhodovať zodpovednejšie."
             

Kto sa do tohto programu na našej škole zapojil?
Pani profesorka Muchová a študenti II. ročníka


Fotografia GEP skupiny 2.A
Fotografia GEP skupiny 2.C