Oznamy

21 SEP 2020

VSTUP DO BUDOVY V ČASE PANDÉMIE 
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným vyhlásením návštevníka školy o bezinfekčnosti. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca a žiaka školy. Na komunikáciu externých osôb so školou odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.


17 SEP 2020

Konkurz do Gymposbandu
Dňa 24.9.2020  o 15,00 sa bude konať konkurz do Gymposbandu, ktorý bude prebiehať v priestoroch IF3. Tešíme sa na nové talenty. Vítaní sú hráči na strunové a dychové nástroje ( sólová a sprievodná gitara, klarinet, trúbka, flauta, pozauna, saxofón...) poprípade iné nástroje. Tešíme sa aj na  nové speváčky a spevákov.

Dana Halászová


16 SEP 2020

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia vydaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bol k 16. 09. 2020 aktualizovaný:
Manuál pre stredné školy (16.9.2020) s vyznačenými zmenami
Manuál pre stredné školy (16.9.2020)


11 SEP 2020

PROTIEPIDEMICKÉ OPATRENIA - aktualizácia
MŠVVaŠ zverejnilo nové znenie vyhlásenia zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (dostupné kliknutím tu).
Pokyny pre žiakov (aktualizované)
Informácie pre rodičov (aktualizované)


04 SEP 2020

Milí rodičia žiakov prvého ročníka, pozývame vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10. septembra 2020 o 16.30 h v areáli školy.


03 SEP 2020

Pri príležitosti začiatku nového školského roku sa nám tradične prihovoril pán minister aj zriaďovateľ školy. Ich príhovory nájdete tu: príhovor ministra školstva, príhovor predsedu KSK.


28 AUG 2020

Milí žiaci,
blíži sa nový školský rok 2020/2021 a verím, že tak ako my učitelia, aj vy sa po mesiacoch online a offline vyučovania tešíte na obyčajné vyučovanie v laviciach svojej triedy. To vás od štvrtku 3. 9. čaká, ale v stredu 2. 9. školský rok otvoríme na školskom dvore podľa harmonogramu nižšie. Vzhľadom na stále trvajúcu pandemickú situáciu sú v škole zavedené špeciálne hygienicko-epidemiologické opatrenia. V snahe znižovať riziká súvisiace s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom Vás žiadame o oboznámenie sa s pokynmi pre žiakov a o ich dôsledné dodržiavanie.

Otvorenie školského roku v stredu 2. 9. 2020

- vstup na školský dvor bude organizovaný po jednotlivých triedach z Baštovej ulice,
- pred vstupom na školský dvor si prekryte horné dýchacie cesty rúškom,
- pri vstupe svojmu triednemu učiteľovi odovzdajte vyplnený formulár Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka,
- prváci, ktorí ste požiadali o vydanie preukazu žiaka ISIC, nezabudnite na fotku, aby ste preukaz mohli hneď používať,
- časový harmonogram vstupu na školský dvor pre jednotlivé triedy: I.A     7.50 – 8.00
I.B     8.00 – 8.10
I.C     8.10 – 8.20
I.D     8.20 – 8.30

II.A     9.20 – 9.30
II.B     9.30 – 9.40
II.C     9.40 – 9.50
II.D     9.50 – 10.00

III.A     10.50 – 11.00
III.B     11.00 – 11.10
III.C     11.10 – 11.20
III.D     11.20 – 11.30

IV.A     12.20 – 12.30
IV.B     12.30 – 12.40
IV.C     12.40 – 12.50
IV.D     12.50 – 13.00
IV.E     13.00 – 13.10

Užite si posledné dni prázdnin v plnom zdraví.
Mgr. Otto Révész, riaditeľ školy


25 AUG 2020

Zverejnili sme rozdelenie žiakov prvého ročníka do tried na https://www.gympos.sk/ziaci.


21 AUG 2020

V zmysle § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu učiteľ/učiteľka všeobecnovzdelávacích predmetov matematika – informatika alebo matematika - fyzika s nástupom od 1. septembra 2020.
Požadované kvalifikačné predpoklady (kliknite)


15 JÚN 2020

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zverejňuje: počet obsadených miest: 121, počet voľných miest: 0. Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín) sa neuskutoční. Odvolania uchádzačov, ktorým nebolo vyhovené, budú postúpené zriaďovateľovi.


05 JÚN 2020

Ústne skúšky DSD I TI 2020
Dńa 15.06.2020 sa uskutočnia ústne skúšky DSD I. Prví žiaci z harmonogramu sa majú dostaviť o 7.45 hod.Časový harmonogram pre jednotlivé miestnosti nájdete  na EDU v predmete RNJ. Prístup k informáciam bude umožnený aj žiakom, ktorí nenavštevujú RNJ.
Dostavte sa vždy aspoń 15 minút pred konaním vlastnej skúšky, po jej ukončení opustite budovu.Počas pobytu v škole je nutné mať nasadené rúško a rukavice.Nezabudnite si priniesť svoju prezentáciu na USB.
Úspešné vykonanie ústnej skúšky praje
Dana Halászová


05 JÚN 2020

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zverejňuje: počet obsadených miest: 121, počet voľných miest: 0. 


22 MÁJ 2020

SKÚŠKY DSD I- 26.5.2020
Dńa 26.5.2020 sa uskutoční písomná časť skúšky DSD I prezenčnou formou v budove školy. Dostavte sa o 7,50 . Pred budovou dodržujte 2m- rozostupy.Do budovy vstupujte po jednom a riaďte sa pokynmi pána školníka. Na vrátnici budú vaše zoznamy, kto ide do II.A a kto do IV.A. Zoznamy budú aj priamo na miestnostiach. Do školy prichádzate s rúškami, ktoré budete mať nasadené počas celého pobytu v škole.Na vrátnici dostanete rukavice, tie musíte mať počas celého pobytu v škole na rukách.Prineste si aspoň 2 čierne perá. Konzumovať nápoje a potraviny nebude možné.Plánované ukončenie skúšky je o 12,50. Po skúške opúšťate školu smerom na školský dvor opäť po jednom.

Držíme palce a tešíme sa na stretnutie.


21 MÁJ 2020

Zverejnili sme výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 (kliknite).


07 MÁJ 2020

Zverejnili sme nové kritériá na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 na https://www.gympos.sk/uchadzaci.


04 MÁJ 2020

ANI SŤAŽENÉ PODMIENKY NEPRIPRAVIA POŠTOVÁKOV O VÝHODY
Aj v čase mimoriadnej situácie budú naši žiaci vo všetkých predmetoch hodnotení známkou. Z médií sa dozvedáme, že väčšina škôl má problém plniť ciele vyučovacích predmetov a uzavrieť polrok vysvedčením so známkami. Na Poštovej sa to darí vďaka súčinnosti žiakov, učiteľov a rodičov, ktorí sú denne v kontakte na diaľku už ôsmy týždeň. Nebolo by nič jednoduchšie ako dopriať si pár mesiacov mimoriadneho voľna. My sme zvolili náročnejšiu cestu: dopriať žiakom vzdelanie a neobmedzovať ich príležitosti po skočení mimoriadnej situácie – príležitosti na štúdium v zahraničí, na účasť v projektoch, či podporu v grantovom programe.
Kvôli vám chceme byť a vďaka vám sme výnimoční.


28 APR 2020

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV - aktualizácia
Minister školstva rozhodol o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy. Rozhodnutie a sprievodnú dokumentáciu nájdete tu: https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/.
Termín na zverejnenie kritérií na prijímacie konanie na stredné školy sa posúva na 7. máj 2020. Detail oznámenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu nájdete tu.


23 APR 2020

INFORMÁCIA PRE MATURANTOV
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 23. 4. 2020 stanovil administratívne vykonanie internej časti maturitnej skúšky. Interná časť maturitnej skúšky pre žiakov, ktorí nesúhlasia s výslednou známkou, sa koná v termíne od 25. mája do 13. júna 2020. Podrobnosti o termínoch a organizácii maturitnej skúšky nájdete na https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-a-organizacii-internej-casti-maturitnej-skusky-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020/.


16 APR 2020

INFORMÁCIA PRE UCHÁDZAČOV A ICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV
S účinnosťou od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok (úplné znenie opatrenia nájdete tu)

- prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 sa budú podávať riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020;
- potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nebude vyžadovať;
- riaditelia základných škôl odošlú prihlášky na vzdelávanie na strednej škole na školský rok 2020/2021 na príslušné stredné školy do 21. mája 2020;
- riaditelia stredných škôl zverejnia údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.


26 MAR 2020

Ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom za mimoriadne nasadenie, trpezlivosť a prejavenú empatiu v náročnom procese zavádzania dištančného vzdelávania na Poštovej. TÝŽDEŇ OD 30. MARCA DO 05. APRÍLA BUDE BEZ DOMÁCICH ZADANÍ. Základné podmienky vzdelávania na diaľku nájdete kliknutím tu.


26 MAR 2020

KONTAKTY počas prerušenia vyučovania:
e-mail: skola@gympos.sk
telefón: +421556226604 riaditeľ školy, +421556224917 účtovníčka
ÚPVS slovensko.sk: číslo schránky E0006572307, IČO 00160997

Rozšírené KONZULTAČNÉ HODINY ŠKOLSKEJ PSYCHOLOGIČKY Mgr. Dominiky Kačmárovej: 
Po-St 13.00 h - 15.00 h, Št 13.00 h -17.00 h, Pi 8.00 h - 15.00 h
Kontakt: kacmarova@gympos.sk, prostredníctvom Microsoft Teams, resp. podľa vzájomnej dohody


26 MAR 2020

V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová stránka https://www.ucimenadialku.sk/ ako nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie koronavírusu. Okrem iného v sekcii https://www.ucimenadialku.sk/podpora/ predstavuje podporné nástroje pre učiteľov, rodičov a žiakov.


26 MAR 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania. Rozhodnutie ministra školstva v plnom znení nájdete kliknutím tu.


20 MAR 2020

Základné informácie o podmienkach vzdelávania na diaľku nájdete kliknutím tu.


19 MAR 2020

Z rozhodnutia ministerstva školstva sa v tomto roku Celoštátne kolo TMF neuskutoční. O postupe pri výbere reprezentačného tímu na IYPT (ak sa uskutoční a epidemiologická situácia nám umožní sa ho zúčastniť) budeme informovaní.


16 MAR 2020

Ústne skúšky DSD I
Vzhhľadom k aktuálnej situácii budeme musieť posunúť aj termín konania ústnej skúšky. Čakáme na pokyny, určite ich nebudeme realizovať v marci. Sledujte prosím našu stránku.
Za pochopenie ďakujem.
Dana Halászová


12 MAR 2020

Dňa 12. 03. 2020 bolo vydané Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach (.pdf).

KONTAKTY počas prerušenia vyučovania:
e-mail: skola@gympos.sk
telefón: +421556226604 riaditeľ školy, +421556224917 účtovníčka
ÚPVS slovensko.sk: číslo schránky E0006572307, IČO 00160997


10 MAR 2020

Aktualizované usmernenia v súvislosti s ochorením COVID-19:
Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu (.pdf)
Usmernenie hlavného hygienika SR, tretia aktualizácia (online)
Pokyn predsedu Košického samosprávneho kraja č. 9/2020 (.pdf)

Prehľad odporúčaní a usmernení nájdete kliknutím tu.


10 MAR 2020

Prerušenie vyučovania v škole pokračuje do piatku 13. marca 2020. O aktuálnych opatreniach Vás aj naďalej budeme informovať prostredníctvom e-mailu a webovej stránky školy.


09 MAR 2020

Usmernenie MŠVVaŠ SR č. 2 k šíreniu koronavírusu je dostupné na https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/.

Prehľad usmernení a odporúčaní vydaných v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ktorý vyvoláva respiračné ochorenie COVID-19, nájdete kliknutím tu
Zároveň Vás aj naďalej budeme bezprostredne informovať o aktuálnych opatreniach prostredníctvom e-mailu. Vydané opatrenia nemajú za cieľ šíriť paniku, naopak, vyzývajú nás všetkých k uvedomelému a zodpovednému prístupu v záujme zabránenia šíreniu infekcie.


09 MAR 2020

Písomné skúšky DSD I TI 2020
V súvislosti s vývojom aktuálnej situácie s dochádzkou sme sa po konzultácii s nemeckou stranou rozhodli presunúť DSD skúšku na náhradný termín. O konaní náhradného termínu budeme informovať hneď, ako bude stanovený nemeckou stranou. Definitívny termín ústnej skúšky bude zverejnený na webe v pondelok 16.3.2020. Ďakujeme za pochopenie.
Dana Halászová


09 MAR 2020

Vážení žiaci, žiadame vás o bezodkladné vyplnenie formulára v súvislosti s miestom Vášho pobytu počas jarných prázdnin dostupného na https://lnk.sk/yCOW (na základe pokynu č. 6/2020 predsedu Košického samosprávneho kraja za účelom ochrany verejného zdravia).


09 MAR 2020

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom v dňoch 9. 3. 2020  a 10. 3. 2020 voľno z organizačných dôvodov (na základe pokynu č. 6/2020 predsedu Košického samosprávneho kraja za účelom ochrany verejného zdravia).
O aktuálnych opatreniach Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu a webovej stránky školy.
Kontakty: 055 622 49 17 (hospodárska kancelária), 055 622 66 04 (riaditeľ školy), skola@gympos.sk


08 MAR 2020

Vážení rodičia a žiaci,
usmernenia a odporúčania vydané v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ktorý vyvoláva respiračné ochorenie COVID-19, nájdete kliknutím tu. Zároveň Vás aj naďalej budeme bezprostredne informovať o aktuálnych opatreniach prostredníctvom e-mailu. Vydané opatrenia nemajú za cieľ šíriť paniku, naopak, vyzývajú nás všetkých k uvedomelému a zodpovednému prístupu v záujme zabránenia šíreniu infekcie.


25 FEB 2020

Dňa 27.2.2020 sa uskutoční školské kolo SOČ v učebni IF3 počas štvrtej vyučovacej hodiny. 
"Súťažiacim prajeme veľa šťastia pri obhajobe svojho bádania."


18 FEB 2020

Zapojte sa do 11. ročníka literárnej súťaže Medziriadky, ktorá je otvorená pre všetkých začínajúcich autorov prózy, poézie aj drámy. Propozície na https://medziriadky.sk/sutaz/.
Na finalistov čaká letná škola literatúry a autorské čítania s renomovanými autormi v priebehu celého roka. V minulom ročníku nás úspešne reprezentoval Blažej Fabian z III.C. Jeho víťaznú poviedku nájdete tu. Príjemné čítanie!


17 FEB 2020

Pilotné skúšky DSD I
Dňa 19.02.2020 sa počas 5. a 6. vyučovacej hodiny uskutočnia pilotné skúšky DSD I v miestnosti II.A. Pilkotnej skúšky sa môžu zúčasrniť len žiaci, ktorí absolvujú skúšku DSD TI 2020.


11 FEB 2020

Dňa 12.2. 2020 na 1. a 2. vyučovacej hodine sa uskutoční online kolo celoštátnej súťaže Python Cup 2020 v učebniach INF1 a INF2. Doteraz prihlásení žiaci:
Zvara Adam, Uličný Chris, Nguyen Hoang Viet, Girašek Jakub 4.B,
Voronič Michal, Tarča Matej, Pastula  Branislav, Novák Samuel, Mravec Benjamín, Chovančák Tomáš, Demčáková Katarína 4.A,
Štencl Matej, Rajczy Pavol 3.D,
Tomášek Matej, Hudymáč Martin 3.C,
Móder  Lukas, Marcin Michal  3.B,
Takáč Kamil 2.D
Možní záujemcovia o súťaženie sa môžu ešte prihlásiť u J. Hvizdošovej.
 


10 FEB 2020

Stretnutie  záujemcov o dobrovoľníctvo v Červenom kríži sa uskutoční 18.2.2020 o 15.00 v budove SČK na Komenského 19, 2.poschodie. Záujemcovia z radov členov SČK hláste sa do konca týždňa u p.p.Kovářovej


10 FEB 2020

Milí štvrtáci,
na stránke Maturitné skúšky nájdete video o tom, ako funguje maturitná skúška a jej hodnotenie, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky a čo vás čaká pri ústnej maturite.
Ako funguje maturitná skúška?
Ako sa hodnotí externá časť maturity?
Ako prebieha maturitná skúška?  


11 FEB 2020

Milí Poštováci,

Dňa 11.2.2020  - utorok -sa pred učebňou biológie uskutoční SWAP kníh. Ak máte doma knihu, ktorú by ste chceli vymeniť za inú, prípadne chcete za symbolickú cenu získať nový príbeh od niekoho, kto ho už prečítal, ste vítaní :)
Vyzbierané peniaze poputujú na rehabilitačné oddelenie DFNsP Košice a knihy, ktoré ostanú, budú k dispozícii v poličkách na horných chodbách.
Viac informácií u Laury Mihalikovej a Katky Benkovej v III.E triede.

Tešíme sa na vás a vaše knihy :)


10 FEB 2020

Dňa 24.2.2020 od 8.00 do 11.00 sa na našej škole uskutoční mobilný odber krvi v rámci 25.ročníka Valentínskej kvapky krvi organizovanej Červeným krížom. Záujemcovia, dobrovoľníci hláste sa u p.p.Kovářovej. Všetkým pekne ďakujeme.


10 FEB 2020

Dňa 5.2.2020 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády. Pri účasti 58 súťažiacich  v kategórii A zvíťazili Marína Hluchá, 3.C a  Laura Tkáčiková, 3.C obe s počtom bodov 33,
v kategórii B 1.miesto Helena Hanusová 1.A 34 b, 2.miesto Katarína Urdzíková 1.D 27bodov. Tieto súťažiace budú reprezentovať našu školu v Krajskom kole biologickej olympiády.. Výsledková listina s bodovým ziskom ostatných súťažiacich je vyvesená v biologickom laboratóriu.


07 FEB 2020

ŠKOLSKÉ KOLO SOČ
Milí študenti, oznamujeme všetkým petencionálnym súťažiacim, že školské kolo SOČ sa uskutoční 27.2.2020 počas 4. a  5. vyučovacej hodiny v biologickom laboratóriu. Preto Vás prosíme, aby ste sa do 25.2.2020 prišli zaregistrovať k p. Kolesárovej do biologického kabinetu. Na prípadné zmeny Vás čo najskôr  upozorníme.
TEŠÍME SA NA VÁS A VAŠE PRÁCE!


05 FEB 2020

DSD I Crash-Tag
Dňa 12.02.2020 sa v miestnosti II.A triedy uskutoční pilotné testovanie DSD I TI 2020. Prosíme žiakov, aby sa do II.A dostavili o 8,00. Prineste si so sebou 2 čierne perá. Testovania sa môžu zúčastniť len žiaci, ktorí sú prihlásení na TI DSD I 2020.


05 FEB 2020

Stredoeurópska nadácia a spoločnosť SLOVNAFT, a.s., dlhodobo podporujú výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by mohol byť v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov potlačený alebo oslabený. Talenty Novej Európy, prihláste sa na https://www.tne.sk!


05 FEB 2020

Riaditeľ Gymnázia, Poštová 9, Košice podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom dňa 7. 2. 2020 voľno z organizačných dôvodov (Deň otvorených dverí).


31 JAN 2020

Školské kolo GO, kategória Z sa uskutoční 5.2.2020 o 14.30 on-line formou. Registrácia bude prebiehať od 13.00 do14.15 v učebni U3. Podrobnejšie informácie u p.p. Rosiča.


27 JAN 2020

Dňa 5.2.2020 o 9.30 sa v učebni biológie uskutoční školské kolo Biologickej olympiády.Prihlásiť sa môžete u p.p.Kovářovej do 4.2.2020.


14 JAN 2020

Nenechaj si ujsť šancu zúčastniť sa Hack Kosice, svetového podujatia pre 250 inovátorov a programátorov, 28.-29. marca 2020 v Kunsthalle! Prihlás sa čím skôr na https://hackkosice.com.
V ročníku 2019 zo 14 zúčastnených Poštovákov 2 tímy vyhrali vecné ceny.