Školský parlament

Školský parlament (ďalej aj ako ,,ŠP”) je organizácia vedená aktívnymi a iniciatívnymi študentami našej školy, ktorí svojimi nápadmi prispievajú k dianiu na škole. Pomáha vytvárať harmonické vzťahy medzi študentmi a zamestnancami školy. Účelom ŠP je poskytnúť študentom príležitosť rozvíjať vodcovstvo organizovaním a realizáciou školských aktivít a projektov. Okrem plánovania podujatí, ktoré prispievajú k duchu školy a blahu žiakov, je ŠK aj hlasom študentov, ktorých nápady a záujmy pomáha presadzovať.
Členovia Školského parlamentu sa riadia hodnotami, ktoré reprezentuje naša škola. Sú reprezentantmi žiakov, ktorí chcú urobiť viac, ako od nich očakávate. 
Úspechom fungovania nášho Školského parlamentu je päť základných pilierov:

  1. Legitímnosť – dodržiavanie všetkých právnych a zákonných predpisov (viď štatút Školského parlamentu)
  2. Korektnosť – udržiavame korektné vzťahy so všetkými partnermi, s ktorými spolupracujeme: vedenie školy, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, partneri projektov, rodičia, …
  3. Zodpovednosť – svoju prácu robíme čestne a zodpovedne, aby sme boli tými najlepšími reprezentantmi našich voličov
  4. Tvorivosť – pripravujeme pre žiakov rôzne aktivity, projekty, súťaže, ktoré spríjemňujú pobyt žiakov na našej škole
  5. Tímovosť – spoločne pracujeme na príprave aktivít, projektov a riešení problémov

V školskom roku 2022/2023 bol náš školský parlament ocenený Zlatou značkou kvality školských parlamentov Košického samosprávneho kraja.


Aktivity Školského parlamentu:

ŠTUDENTSKÉ VOĽBY
Keďže členovia ŠK  vystupujú ako zástupcovia všetkých študentov školy, podmienkou členstva je dosiahnuť čo najväčší počet hlasov vo voľbách. Voľby do ŠP poskytujú žiakom školy možnosť demokraticky si zvoliť svojich zástupcov.
IMATRIKULAČNÝ PLES
Našou najpopulárnejšou a zatiaľ najobľúbenejšou akciou  je privítanie nových členov našej Poštováckej rodiny a to v podobe Imatrikulácie. Ide o slávnosť, počas ktorej musia prváci ukázať svoje odhodlanie stať sa skutočným Poštovákom, zložiť slávnostný sľub, a potom to na tanečnom parkete v Dome umenia roztočiť.
POŠTOVÁCKY PLES
K fašiangovému obdobiu u nás neodmysliteľne patrí Poštovácky ples plný hudby, tanca a zábavy. Jeho súčasťou je aj zaujímavý program a čerešničkou je tombola, do ktorej sa môžu učitelia aj študenti zapojiť a vyhrať zaujímavé ceny.
OSLAVY DŇA ŠTUDENTSTVA
Na našej škole si každoročne pripomíname aj historické udalosti spojené s novembrom ´89 a to oslavami Dňa študentstva. Tento deň je plný besied a prednášok s možnosťou diskusie o súčasných problémoch a historických dopadoch na našu spoločnosť, rovnako tak aktivít spojených so sebarozvojom v oblasti tvorivých dielní, športu či vedomostí.
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V rámci akcií našej školy sú aj také, kde pomáhame a spolupracujeme s vedením školy. Takouto je už tradične Deň otvorených dverí. Každoročne sa koná vo februári buď prezenčne, alebo v online priestore. Snažíme sa pomôcť či už s technickou stránkou alebo osobnými rozhovormi so žiakmi, učiteľmi, sprevádzaním po budove školy, kde predstavujeme nádejným uchádzačom náš život na Poštovej.
POŠTOVÁKOM NA JEDEN DEŇ
Zaujímavou  aktivitou je aj Poštovákom na jeden deň, kde v spolupráci s vedením školy a pedagogickým zborom umožňujeme žiakom ZŠ navštíviť našu školu a na jeden deň si vyskúšať rolu gymnazistu. Žiaci sa zúčastňujú vybratých hodín, kde ich čakajú rôzne aktivity, kvízy, skúšky a ďalšie zaujímavé prekvapenia.
POŠTOVÁ NA KORČULIACH
Snažíme sa pestovať aj športového ducha, a tak organizujeme korčuľovanie na ľadovej ploche športového areálu na Alejovej ulici. Pohľad na mrazom vyštípané líca, šťastný pohľad a unavené nohy je pre nás tou najlepšou odmenou.
VIANOČNÁ AKADÉMIA
Vrcholom vianočného obdobia je Vianočná akadémia, v ktorej majú učitelia aj žiaci možnosť poďakovať sa, povzbudiť sa navzájom a zaželať si krásne sviatky za sprievodu bohatého programu pripraveného našimi žiakmi.
SOCIÁLNE SIETE
Súčasná doba si vyžaduje moderné formy komunikácie ako sú Instagram či Facebook. Práve preto sme sa aj my stali aktívni v tomto svete a pravidelne odhaľujeme udalosti nášho školského a mimoškolského  života, komunikujeme, súťažíme, získavame nové kontakty a inšpiráciu.
ZBER PAPIERA
Touto aktivitou chceme svojou troškou prispieť k ochrane prostredia a života na našej Zemi . Počas jedného týždňa  študenti aj s rodičmi spoločnými silami napĺňajú kontajner pripravený na školskom dvore. A samozrejme, triedu s najväčším počtom nazbieraných kilogramov čaká sladká odmena. Získané  financie budú použité na ďalšie aktivity nášho parlamentu.
GYMPOS MERCH
Pre všetkých, ktorí milujú Poštovú, zabezpečujeme Gymposmerch. Každý kto chce na svojej hrudi nosiť logo Poštovej má možnosť objednať si tričko, mikinu, šiltovku alebo tašku v rôznych farbách. 


Dobrou tradíciou nášho parlamentu sú akcie zamerané na tematické dni:
HALLOWEEN
Aktivitou s veľmi dobrými ohlasmi je taktiež oslava Halloweenu. Tematická výzdoba a žiaci v kostýmoch vždy vytvoria skvelú atmosféru. Celá udalosť je sprevádzaná celoškolskou súťažou o najlepší kostým.
MIKULÁŠ
Prvé náznaky vianočnej atmosféry prinesie na našu školu Poštovácky Mikuláš. Spolu so svojimi pomocníkmi roznáša po triedach radosť a sladkosti a na oplátku si poprosí vianočnú koledu.
VALENTÍNSKA POŠTA
Nevynechávame ani sviatok zamilovaných a na sviatok svätého Valentína majú študenti pripravenú schránku, do ktorej môžu vhodiť svoju Valentínsku poštu. Tieto valentínky následne členovia Žiackej školskej rady roznesú do tried ich adresátom, avšak ctiteľ nemusí byť známy.
MAJÁLES ČI JUNIÁLES
Nová akcia, ktorá sa teší veľkej obľube. Náš školský dvor sa počas májového alebo júnového podvečera premení na masu veselých mladých ľudí, ktorí svojimi aktivitami, súťažami, tancom, a spevom prejavia radosť zo života a blížiaceho sa leta.
DEŇ EURÓPY
V máji si všetci spoločne uvedomíme význam integrácie, spolupráce a tolerancie, ktoré nám symbolizuje Európska únia. Náš školský dvor sa premení na Európu v malom, kde každá trieda predstavuje danú krajinu. Nechýbajú typické oblečenia, pochúťky, vtipné scénky, tance a pesničky.
PIKNIKOVÝ DEŇ
Posledné dni školy spríjemňujeme našim študentom organizáciou Piknikového dňa, kedy študenti môžu stráviť deň vonku spolu so svojimi spolužiakmi a triednymi učiteľmi a pohostiť sa vlastne urobenými pochúťkami.


Školský parlament sa zapája aj do zaujímavých projektov:
PARTI ROZPOČTY
Cieľom participatívnych rozpočtov na školách je vytvorenie príležitosti pre žiakov škôl získať nové zručnosti s prípravou, propagovaním a samotnou realizáciou ich vlastných projektov. Môžeme im tak ukázať, že aj ich hlas vie byť vypočutý, a že aj oni môžu zmeniť školskú klímu k lepšiemu. Školský parlament plní funkciu sprostredkovateľa jednotlivých fáz školského projektu Gympos Parti. Vďaka nemu sa podarilo zrealizovať napríklad oddychovú exteriérovú zónu v areáli našej školy. Participatívne rozpočty sú financované zo zdrojov zriaďovateľa - Košického samosprávneho kraja.
POKRAČOVATELIA NOVEMBRA
Projekt zdôrazňujúci myšlienku, že hoci za nás odhodlaná mladá generácia v roku 1989 slobodu a demokraciu vybojovala, tak my, mladí, sme v súčasností tí, ktorí v odkazoch Nežnej revolúcie musia pokračovať. Výstupom tohto projektu bola okrem prezentácie aktivít nášho školského parlamentu v rôznych oblastiach na celoštátnom kole súťaže aj beseda riešenia otázok polarizácie spoločnosti.