Rada školy


Legislatíva

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z.

Činnosť rady školy

- je orgánom školskej samosprávy,
- funkčné obdobie rady školy je štyri roky,
- rada školy je zložená z 11 členov,
- zasadnutia rady školy sú verejné, ak sa dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak,
- rada školy sa vo svojej činnosti spravuje štatútom.

Štatút rady školy na stiahnutie (pdf)

Členovia rady školy

 1. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov: 
  Mgr. Andrea Furinová (predseda rady školy)
  PhDr. Anton Petrek
 2. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:
  Adriana Marková
 3. traja zvolení zástupcovia rodičov:
  doc. Ing. Radoslav Delina, PhD.
  Ing. Adriana Mandzáková
  MUDr. RNDr. Gabriela Šedivá
 4. jeden zvolený zástupca žiakov:
  Peter Obšatník
 5. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
  Mgr. Andrea Gajdošová
  PhDr. Mária Horváthová, PhD.
  JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.
  MUDr. Ján Sekáč


Zasadnutia rady školy
01. 12. 2020 o 15.30 h (ustanovujúce zasadnutie)
28. 01. 2021 o 16.00 h
marec 2021