Rada školy


Legislatíva

Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
Vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení vyhlášky MŠ SR č. 230/2009 Z.z.

Činnosť rady školy

- je orgánom školskej samosprávy,
- funkčné obdobie rady školy je štyri roky,
- rada školy je zložená z 11 členov,
- zasadnutia rady školy sú verejné, ak sa dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak,
- rada školy sa vo svojej činnosti spravuje štatútom.

Štatút rady školy na stiahnutie (pdf)

Členovia rady školy

 1. dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov: 
  RNDr. Eva Balážiková (predseda rady školy)
  PhDr. Anton Petrek (podpredseda rady školy)
 2. jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov:
  Adriana Marková
 3. traja zvolení zástupcovia rodičov:
  PaedDr. Marko Bačo
  Ing. Jana Končeková
  Mgr. Michal Obšatník
 4. jeden zvolený zástupca žiakov:
  Sofia Kuliková
 5. štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa:
  JUDr. Ing. Peter Huba, PhD.
  RNDr. Viera Juríková
  MUDr. Ján Sekáč
  Mgr. Katarína Somorovská


Zasadnutia rady školy
19. 05. 2016 o 15.30 h (ustanovujúce zasadnutie)
07. 06. 2016 o 15.30 h
11. 10. 2016 o 15.30 h
14. 03. 2017 o 15.30 h
13. 06. 2017 o 15.30 h
03. 10. 2017 o 15.30 h
06. 03. 2018 o 15.30 h
19. 06. 2018 o 15.30 h
11. 10. 2018 o 15.30 h
05. 03. 2019 o 15.30 h
04. 06. 2019 o 15.30 h
08. 10. 2019 o 15.30 h
10. 03. 2020 o 15.30 h