Rada rodičov školy

Spojovacím článkom medzi vedením školy a žiakmi voblasti školskej a mimoškolskej činnosti je rodičovské združenie (Rada rodičov školy - RRŠ). Od školského roku 1997/1998 vzniklo na škole nezávislé dobrovoľné občianske združenie, ktoré sa zaregistrovalo podnázvom Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu na Poštovej ul. č. 9 v Košiciach. Je členom Slovenskej rady rodičovských združení s registračným číslom 433, čo mu zaručuje právnu subjektivitu.

RRŠ je otvoreným združením nielen pre rodičov, ale i priateľov a priaznivcov školy, preto sa rozhodlo ponechať názov pri registrácii občianskeho združenia.

Najvyšším orgánom Združenia rodičov školy je Rada rodičov školy, ktorú tvoria zástupcovia jednotlivých tried. Títo boli riadne zvolení na schôdzach triednych združení a majú plnú dôveru rodičov. Na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania, rieši pripomienky rodičov. V tomto smere koordinuje činnosť jednotlivých triednych združení.

Rada RŠ má trojčlenný výbor: predseda -  Ing. Roman Fedák, hospodár - Iveta Kvitkovičová a tajomník - Ing. Andrea Štecová  a má aj trojčlennú revíznu komisiu. Rada pravidelne zasadá. Na týchto zasadnutiach sa môže zúčastniť každý člen RRŠ, ktorý o to prejaví záujem. Závery z rokovania RRŠ zaznamenáva tajomník formou zápisnice.

V súlade s poslaním Rady rodičov školy sa jeho činnosť zameriava hlavne na:

 • výchovné a vzdelávacie otázky
 • pomoc pri zmiernení dôsledkov nepriaznivej finančnej situácie na prácu školy s ohľadom na žiakov

Pri riešení výchovných a vzdelávacích otázok je RRŠ prostredníctvom svojich zástupcov v kontakte s vedením školy. Rodičia môžu predkladať svoje názory, námety, pripomienky a požiadavky týkajúce sa výchovy a vzdelávania svojich detí v rámci triednych aktívov RRŠ. Ďalšou možnou formou spolupráce je priamy kontakt rodiča s vyučujúcim alebo vedením školy.

RRŠ sa snaží zmierniť dopad nepriaznivej finančnej situácie. Preto podľa potreby, v rámci svojich možností, podporuje finančné požiadavky školy.

Jednou z foriem finančnej pomoci je podpora školy finančnými prostriedkami získanými z členských príspevkov rodičov. V minulom školskom roku sa nám podarilo uspokojiť všetky požiadavky školy a podporiť:

 • účastníkov súťaží a olympiád
 • stužkové slávnosti
 • odmeniť najlepších žiakov školy
 • zahraničné jazykové kurzy, zájazdy a družobnú činnosť
 • akcie podporované školou včítane kultúrnych

Príjmy RRŠ tvoria aj dobrovoľné príspevky, účelové príspevky a dary, ktoré v zmysle Stanov môžu byť prijímané na základe písomnej zmluvy. Takto získané finančné prostriedky sa ukladajú v peňažnom ústave SLSP - Košice na účet číslo 0440111767/ 0900, z ktorého podporujeme tieto aktivity:

 • vydávanie školského časopisu
 • doplňovanie technického vybavenia školy potrebného na zaistenie, resp. skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
 • doplnenie učebnými pomôckami, audiovizuálnou technikou a odbornou literatúrou
 • aktivity zviditeľňujúce školu.

Verím, že svojím prístupom rodičia opäť prispejú k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu, ako tomu bolo v minulom školskom roku. Ďakujeme za finančnú podporu všetkým sponzorom, ktorí akokoľvek pomohli a pomáhajú škole.

Verím, že aj v novom školskom roku prispejete 2% z Vašej zaplatenej dane na účet nášho občianskeho združenia s názvom Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu na Poštovej ul. Č. 9 v Košiciach, IČO 30688655 so sídlom v Košiciach. Uvítame, ak nám prispejú, lebo už môžu, aj právnické osoby. Podľa doterajších skúseností vieme, že práve 2% výrazne ovplyvňujú rozpočet ZRPŠ. Pokúste sa presvedčiť aj Vašich známych. Na záver opäť prikladáme informáciu pre Vás, vážení rodičia. Slovensko je členom Európskej rodičovskej organizácie EPA, ktorá vznikla v roku 1985 v Miláne a má sídlo v Bruseli. Srdcom konštitúcie EPA je zoznam princípov, ktoré začínajú dvoma významnými myšlienkami:

"V celej Európe je známe, že rodičia majú primárnu zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí. Škola je nato, aby pomáhala rodičom vo vzdelávaní svojich detí."