Výsledky prijímacieho konania 2022

Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

Informácie pre rodičov uchádzačov

  1. Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania boli doručené zákonným zástupcom uchádzača poštou doporučenou zásielkou do vlastných rúk.

  2. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie cez informačný systém EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu na skola@gympos.sk, poštou na adresu školy alebo do elektronickej schránky školy. 
    Vzor záväzného potvrdenia o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium (kliknite).

  3. Po potvrdení nástupu zákonný zástupca oznámi škole voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova) odoslaním vyplnenej návratky (kliknite). Škola pre svojich žiakov zabezpečuje vydávanie medzinárodných preukazov žiaka ISIC/EURO<26 - informačný leták (kliknite). 

  4. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Vzor odvolania (kliknite).

  5. V rámci odvolacieho konania riaditeľ školy postupne vydáva nové rozhodnutia o prijatí na uvoľnené miesta. Telefonicky poskytneme zákonnému zástupcovi informáciu, nakoľko je prijatie uchádzača na odvolanie pravdepodobné. V prípade, že zákonný zástupca už potvrdil nastúpenie na inú školu a jeho odvolaniu u nás bude vyhovené, bezodkladne oznámi zrušenie potvrdenia o nastúpení riaditeľovi príslušnej strednej školy.

    Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 055/6224917, e-mailom: skola@gympos.sk, EduPage správou, prípadne osobne.


V Košiciach  18. 5. 2022                                                                                                         Mgr. Otto Révész
                                                                                                                                                    riaditeľ školy