Výsledky prijímacieho konania 2020

Zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov pre školský rok 2020/2021.

Informácie pre rodičov uchádzačov

 1. Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania doručíme zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného rozhodnutia prostredníctvom e-mailu a poštou doporučenou zásielkou do vlastných rúk.

 2. V zmysle odsekov 1.5. a 1.6. Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/11399:1-A2200 zákonný zástupca uchádzača do 4. júna 2020 doručí Gymnáziu, Poštová 9, Košice záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu skola@gympos.sk alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

  Vzor záväzného potvrdenia o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium (kliknite).

 3. Po potvrdení nástupu zákonný zástupca oznámi škole voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova) odoslaním vyplnenej návratky (kliknite). Škola pre svojich žiakov zabezpečuje vydávanie medzinárodných preukazov žiaka ISIC/EURO<26 - informačný leták (kliknite). 

 4. Ak zákonný zástupca uchádzača doručí Gymnáziu, Poštová 9, Košice záväzné potvrdenie  o nenastúpení žiaka na štúdium alebo do 4. júna 2020 nedoručí žiadne záväzné potvrdenie podľa odsekov 1.5. a 1.6. Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/11399:1-A2200, rozhodnutie, ktorým bol/a uchádzač/ka prijatý/á na štúdium v strednej škole, je neplatné.

 5. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

  Vzor odvolania (kliknite). 

  Na vaše otázky radi zodpovieme telefonicky: 055/6226604 (riaditeľ školy), 055/6224917 (hospodárska kancelária), e-mailom: skola@gympos.sk, prípadne osobne.


V Košiciach  21. 5. 2020                                                                                                     Mgr. Otto Révész
                                                                                                                                                    riaditeľ školy