Výsledky prijímacieho konania 2019

Informácie pre rodičov uchádzačov

  1. Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania odošleme zákonným zástupcom uchádzača 17. mája  2019 doporučenou zásielkou do vlastných rúk. Zápis prijatých uchádzačov na štúdium v strednej škole sa uskutoční v dňoch 23. mája 2019 a 24. mája 2019 v čase od 14.00 h do 17.00 h v riaditeľni Gymnázia, Poštová 9, Košice.

  2. Zákonný zástupca zápisom potvrdzuje záujem uchádzača/ky o štúdium v strednej škole. Stredná škola vykoná zápis na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola. Ak je uchádzač už zapísaný na inú strednú školu, vyzdvihne si zápisný lístok v tejto škole. 

  3. Prosíme zákonných zástupcov, aby k zápisu priniesli zápisný lístok a vyplnenú návratku zaslané s rozhodnutím o prijatí žiaka na štúdium. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu v danom termíne, bezodkladne nás o tom informujte (telefonicky: 055/6224917, 055/6226604, e-mail: skola@gympos.sk, prípadne osobne v predstihu).
  4. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol prijatý na štúdium, je v zmysle § 68 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neplatné.

  5. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V Košiciach  17. 5. 2019                                                                                                     Mgr. Otto Révész
                                                                                                                                                    riaditeľ školy

Zoznamy prijatých a neprijatých uchádzačov pre školský rok 2019/2020.