Všeobecné podmienky prijímacieho konania

V školskom roku 2019/2020 plánujeme otvoriť 4 triedy prvého ročníka.

Cieľom prijímacieho konania je prijať uchádzačov s najlepšími predpokladmi pre  úspešné zvládnutie gymnaziálneho štúdia.
Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Viac info...

Predpoklady prijatia 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe:
  • § 65 ods. 4 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
    (Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium a zverejní ich najneskôr 31. marca 2019. Kritériá platné pre prijímacie konanie na 2019/2020 vo formáte pdf tu.)
  • prijímacej skúšky, (§ 66 zákona č. 245/2008)
Rozhodovanie o prijatí sa uskutočňuje podľa § 67 zákona č. 245/2008.

Uchádzači so zdravotným znevýhodnením môžu vykonať prijímaciu skúšku s upravenými podmienkami na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a odporúčania od špeciálneho pedagóga zo špeciálnopedagogického vyšetrenia k úprave prijímacej skúšky. Žiadosť spolu so správou špeciálneho pedagóga je potrebné doručiť vedeniu školy do termínu podania prihlášky. 

Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola; základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu v danom termíne, bezodkladne nás o tom informujte (telefonicky: 0556224917, 0556226604, e-mail: skola@gympos.sk, prípadne osobne v predstihu).

Poznámka:
Návratku k voľbe druhého cudzieho jazyka a voliteľného predmetu (náboženská resp. etická výchova) žiadame odovzdať
pri zápise.