Kritériá na prijatie

do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020 (.pdf formát)

 1. Prijímacie konanie sa uskutoční v súlade s § 62 až § 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Termíny konania prijímacích skúšok: 13. máj 2019 (1. termín), 16. máj 2019 (2. termín).
 3. Pri prijímaní žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje riaditeľ školy bez prijímacej skúšky (§ 65 ods. 5  školského zákona).
 4. Ak počet uchádzačov, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, prevýši 121, poradie uchádzačov bude určené na  základe súčtu pridelených preferenčných bodov. Maximálny súčet bodov je 140.
 5. Pri rovnakom súčte pridelených preferenčných bodov o poradí uchádzačov, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, rozhoduje postupne:
  • zmenená pracovná schopnosť uchádzača (odsek 13),
  • preferenčné  body za úspechy v súťažiach (odsek 10),
  • preferenčné  body za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ (odsek 9),
  • preferenčné  body za  prospech na ZŠ (odsek 8),
  • celkový prospech na ZŠ postupne v  9., 8., 7. ročníku,
  • výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ z predmetu matematika (MAT),
  • výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ z predmetu slovenský jazyk a literatúra (SJL), resp. z predmetu slovenský jazyka a slovenská literatúra (SJSL).
 6. Ostatní uchádzači budú prijatí na štúdium na základe výsledkov písomnej prijímacej skúšky z matematiky (MAT) a zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) a preferenčných bodov pridelených za prospech na ZŠ, za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ a za úspechy v súťažiach podľa nasledujúcich  bodov.
 7. Maximálny počet bodov za prijímacie skúšky je 160 (80 bodov za test zo slovenského jazyka  a literatúry, 80 bodov za test z matematiky).
 8. Preferenčné body za prospech na ZŠ  budú pridelené podľa priemerného prospechu žiaka, ktorý sa určí ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základných škôl, okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním, za 7. ročník, 8. ročník a za 1. polrok 9. ročníka, nasledovným  spôsobom:
                                                                  priemer           1,0          40 bodov,
                                                                  priemer do      1,1          35 bodov,
                                                                  priemer do      1,2          30 bodov,
                                                                  priemer do      1,3          25 bodov,
                                                                  priemer do      1,4          20 bodov,
                                                                  priemer do      1,5          15 bodov,
                                                                  priemer do      1,8          10 bodov,
                                                                  priemer nad    1,8            0 bodov.
            Maximálny počet preferenčných bodov za prospech na ZŠ je 40.
 1. Preferenčné body za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ budú pridelené podľa vzorca: (% úspešnosti v teste z MAT x 2)/10  + (% úspešnosti v teste zo SJL, resp. SJSL x 2)/10. Napríklad ak žiak dosiahne z MAT 85%  a zo SJL 70%, získa (85x2)/10 + (70x2)/10 = 17 + 14 = 31 bodov. Maximálny počet preferenčných bodov za celoslovenské testovanie je 40.
 2. Preferenčné body za úspechy v súťažiach budú pridelené za 1., 2. a 3. miesto v okresných a krajských kolách predmetových olympiád (MO, FO, BO, CHO, GO, DO, OAJ, ONJ, OFJ, ORJ, OSJL) nasledovne:
            za každé preukázané      1. miesto          v okresnom kole: 20 bodov, v krajskom kole: 25 bodov,
            za každé preukázané      2. miesto          v okresnom kole: 15 bodov, v krajskom kole: 20 bodov,
            za každé preukázané      3. miesto          v okresnom kole: 10 bodov, v krajskom kole: 15 bodov.

            Body budú pridelené za úspechy dosiahnuté v 8. alebo 9. ročníku ZŠ.
            Maximálny počet preferenčných bodov za súťaže je 60.
 1. Zákonný zástupca uchádzača musí nárok na preferenčné body za úspechy v súťažiach preukázať najneskôr v deň konania prijímacej skúšky hodnoverným dokladom. Rozumie sa tým výsledková listina alebo diplom (prípadne fotokópia) znejúci na meno a  priezvisko uchádzača  s uvedeným dátumom udelenia, opatrené pečiatkou ZŠ a podpisom jej riaditeľa. Budú akceptované aj výsledky uvedené v prihláške.
 2. Celkové poradie uchádzačov po prijímacích skúškach bude určené na  základe súčtu bodov  získaných za prijímacie skúšky v jednom z uvedených termínov (odsek 7) a pridelených preferenčných bodov (odseky 8, 9 a 10). Maximálny súčet bodov je 300.
 3. Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania (§ 67 ods. 3  školského zákona).
 4. Pri rovnakom súčte bodov o poradí rozhoduje postupne:
  • zmenená pracovná schopnosť uchádzača (odsek 13),
  • počet bodov dosiahnutých  za prijímaciu skúšku z matematiky,
  • počet bodov dosiahnutých  za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,
  • preferenčné  body za úspechy v súťažiach (odsek 10),
  • preferenčné  body za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ (odsek 9),
  • preferenčné  body za  prospech na ZŠ (odsek 8),
  • celkový prospech na ZŠ postupne v  9., 8., 7. ročníku.
 5. Prijímaciu skúšku uchádzač  n e u r o b í  vtedy,  keď získa  menej ako 24 bodov za písomnú prijímaciu skúšku z matematiky alebo zo slovenského jazyka a literatúry.
 6. Na základe výsledkov prijímacieho konania bude prijatých prvých 121 uchádzačov podľa celkového poradia (po vykonaní zápisu)  do štyroch tried. Jedna trieda bude s rozšíreným vyučovaním matematiky. Ostatné triedy budú s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka alebo so všeobecným zameraním. V prípade, že prijatého uchádzača zákonný zástupca nezapíše v určenom termíne, voľné miesto bude ponúknuté ďalšiemu uchádzačovi v celkovom poradí, ktorého zákonný zástupca podal odvolanie proti rozhodnutiu o neprijatí pre nedostatok miesta.
 7. Do triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky budú zaradení prijatí a zapísaní uchádzači, ktorí majú o takúto triedu záujem a označia to na prihláške v kolónke 19 „Názov študijného - učeb. odboru“ v tvare
  gymnázium – MAT“ a splnia  aspoň  jednu z podmienok:
  • uchádzač bol úspešným riešiteľom okresného alebo vyššieho kola Matematickej olympiády alebo Fyzikálnej olympiády v 7., 8. alebo 9. ročníku,
  • uchádzač dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka ZŠ z predmetu matematika úspešnosť najmenej 90%,
  • uchádzač dosiahol na prijímacej skúške z matematiky úspešnosť najmenej 75%.
              V prípade, že podmienky bude spĺňať viac ako 31 uchádzačov, o ich zaradení do tejto triedy rozhodnú kritériá podľa
              odsekov 10, 9 a 8 v uvedenom poradí.
 1. Do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka budú zaradení prijatí a zapísaní uchádzači, ktorí majú o takúto triedu záujem a označia to na prihláške v kolónke 19 „Názov študijného - učeb. odboru“ v tvare „gymnázium – ANJ“ a splnia podmienku:
  • uchádzač sa umiestnil na 1., 2. alebo 3. mieste v okresnom (obvodnom), krajskom alebo celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku, Olympiády vo francúzskom jazyku, Olympiády v nemeckom jazyku alebo Olympiády v ruskom jazyku v 7., 8. alebo 9. ročníku.
             O zaradení ďalších uchádzačov do triedy s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka rozhodnú kritériá podľa odsekov
             10, 9 a 8 v uvedenom poradí.


Kritériá boli prerokované na zasadnutí rady školy dňa 05. 03. 2019.
Kritériá boli prerokované na zasadnutí pedagogickej rady dňa 28. 01. 2019.
 

Mgr. Otto Révész
riaditeľ školy