Harmonogram

30. 4. 2019 – rozoslanie rozhodnutí  o  prijatí žiakov bez prijímacej skúšky

6. 5. 2019 a 7. 5. 2019 – zápis žiakov prijatých bez prijímacej skúšky (od 13.30 h do 17.00 h v riaditeľni školy)

13. 5. 2019 – 1. kolo, 1. termín prijímacej skúšky

16. 5. 2019 – 1. kolo, 2. termín prijímacej skúšky

17. 5. 2019 – zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok

23. 5. 2019 a 24. 5. 2019 – zápis žiakov prijatých na základe výsledkov prijímacích skúšok
                                            a kritérií na prijatie do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020

20. 5. až  1. 6. 2019 – odvolacie konanie

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu v danom termíne, bezodkladne nás o tom informujte (telefonicky: 0556224917, 0556226604, e-mail: skola@gympos.sk, prípadne osobne v predstihu).

Poznámka:
Návratku k voľbe druhého cudzieho jazyka a voliteľného predmetu (náboženská resp. etická výchova) prosíme odovzdať
pri zápise (na stiahnutie vo formáte pdf).

Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola; základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.