Harmonogram

Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania v školách dňa 26. januára 2021 vydal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodnutie vo veci prijímacieho konania na stredné školy (plné znenie rozhodnutia dostupné tu), ktorým určil termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.
 
  • Riaditeľ strednej školy určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a ostatné podmienky prijatia na štúdium, ktoré po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní najneskôr 26. februára 2021.
  • Termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.
  • 3. máj 2021 – 1. kolo, 1. termín prijímacej skúšky
    10. máj 2021 – 1. kolo, 2. termín prijímacej skúšky
  • Ak sa na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu neuskutoční niektorá časť prijímacieho konania na školský rok 2021/2022, príslušné kritérium sa nebude hodnotiť žiakom, ktorí príslušnú časť prijímacieho konania neabsolvujú.
  • Termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy je do 20. mája 2021.
  • Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky je do 20. mája 2021.
  • Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole. Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe č. 3 rozhodnutia MŠ (kliknite).