16 DEC 2016

Partnerská škola Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

Dňa 15.12.2016 uzatvorením zmluvy naša škola získala status Partnerskej školy Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Partnerská škola Prírodovedeckej fakulty UPJŠ - foto Mgr. Ottovi Révészovi, riaditeľovi školy, odovzdal certifikát o partnerstve doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., prodekan pre vonkajšie vzťahy PF UPJŠ. Zmluva o partnerstve nadväzuje na dlhoročnú spoluprácu gymnázia a fakulty pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, zvlášť v oblasti rozvoja talentu žiakov a popularizácie vedy.