Požiadavky na štúdium v triede s rozšíreným vyučovaním ANJ

Požiadavky na písomnú prijímaciu skúšku z anglického jazyka (o vykonaní prijímacej skúšky v danom školskom roku sa rozhoduje aktuálne):
 
Gramatika:
 
 • použitie členov, predložiek, prísloviek
 • použitie slovies to be, to have, modálnych slovies
 • slovesné časy - prítomný jednoduchý a priebehový, minulý jednoduchý a priebehový, predprítomný jednoduchý, budúci
 • tvorenie otázok
 • zámená – ukazovacie, opytovacie, osobné, privlastňovacie, neurčité
 • slovosled v anglickej vete
 • číslovky – základné, radové
 • stupňovanie prídavných mien a prísloviek
 • prvá a druhá podmienková veta
 • trpný rod v prítomnom čase
 
Slovná zásoba v týchto tematických okruhoch:
 
rodina, škola, môj domov, nakupovanie, lekár, stravovanie, cestovanie, prázdniny, voľný čas, šport, hudba, knihy, zvieratá, záhrada, chata, môj deň, ročné obdobia, počasie, televízia, moje mesto, moje skúsenosti s angličtinou
 
Ukážka:
 1. Put the verbs in brackets into the correct tense:
  1. How long ago (you/move)...............to this house?
  2. I (wait)...............for more than 2 hours.

 2. Choose the correct item:
  1. I often ............... my good friends in the village.
   1. visits
   2. visited
   3. have visited
   4. visit
  2. Jane............... French language since she was 8. She can speak it very well.
   1. studies
   2. has studied
   3. is studying
   4. studied

 3. Write questions to which the underlined words are the answer:
  1. Sam met Julie.
  2. I live in an older cottage in the countryside and I love it.

 4. Find the mistake and correct it:
  1. It is hot in here. I think I am going to open the window.
  2. He told: "I am tired."

 5. Fill in: a, an or the:
       At 1) ............... weekend, Alex and Amanda went to 2) ............... theatre.

 6. Fill in the correct preposition:
       Last summer, 1) ............... the end of July, I went 2) ............... Nottingham to visit a friend who was 3) ............... university there.